60 terms

Futuro Inmediato

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

futuro inmediato (yo) hablar
voy a hablar
futuro inmediato (tú) hablar
vas a hablar
futuro inmediato (él) hablar
va a hablar
futuro inmediato (nosotros) hablar
vamos a hablar
futuro inmediato (ellos) hablar
van a hablar
futuro inmediato (ustedes) hablar
van a hablar
futuro inmediato (yo) vivir
voy a vivir
futuro inmediato (tú) vivir
vas a vivir
futuro inmediato (él) vivir
va a vivir
futuro inmediato (nosotros) vivir
vamos a vivir
futuro inmediato (ellos) vivir
van a vivir
futuro inmediato (ustedes) vivir
van a vivir
futuro inmediato (yo) beber
voy a beber
futuro inmediato (tú) beber
vas a beber
futuro inmediato (él) beber
va a beber
futuro inmediato (nosotros) beber
vamos a beber
futuro inmediato (ellos) beber
van a beber
futuro inmediato (ustedes) beber
van a beber
futuro inmediato (ella) hablar
va a hablar
futuro inmediato (usted) hablar
va a hablar
futuro inmediato (nosotras) hablar
vamos a hablar
futuro inmediato (ellas) hablar
van a hablar
futuro inmediato (ella) vivir
va a vivir
futuro inmediato (usted) vivir
va a vivir
futuro inmediato (nosotras) vivir
vamos a vivir
futuro inmediato (ellas) vivir
van a vivir
futuro inmediato (ella) beber
va a beber
futuro inmediato (usted) beber
va a beber
futuro inmediato (nosotras) beber
vamos a beber
futuro inmediato (ellas) beber
van a beber
Present (yo) hablar
hablo
Present (tu) hablar
hablas
Present (el) hablar
habla
Present (nosotros) hablar
hablamos
Present (ellos) hablar
hablan
Present (yo) beber
bebo
Present (tu) beber
bebes
Present (el) beber
bebe
Present (nosotros) beber
bebemos
Present (ellos) beber
beben
Present (yo) vivir
vivo
Presente (tu) vivir
vives
Present (el) vivir
vive
Present (nosotros) vivir
vivimos
Present (ellos) vivir
viven
Present (ella) hablar
habla
Present (usted) hablar
habla
Present (ustedes) hablar
hablan
Present (ellas) hablar
hablan
Present (nosotras) hablar
hablamos
Present (ella) beber
bebe
Present (usted) beber
bebe
Present (nosotras) beber
bebemos
Present (ustedes) beber
beben
Present (ellas) beber
beben
Present (ella) vivir
vive
Present (usted) vivir
vive
Present (nosotras) vivir
vivimos
Present (ustedes) vivir
viven
Present (ellas) vivir
viven