Mandarin Adjectives / Adverbs

STUDY
PLAY
gaō
tall
short
big
xiaǒ
small
duǒ
many
shaǒ
few, little
cháng
long (length)
duǎn
short (length)
pàng
heavy, fat (person)
shoù
thin (somebody)
hoù
thick (object)
baó
thin (object)
zhòng / chéng
heavy (object)
qīng
light (weight, object)
lǎo, dà
old
niánqīng / xiǎo
young
róng yì
easy
nán
difficult
hǎo kàn
good looking
nán kàn
bad looking, ugly
piaò liang
pretty
kě aì
cute, loveable
jiǎn dān
simple
fùzá
complicated
guì
expensive
pián yì
cheap
hóng sè
red (colour)
hǎo kàn
good looking
hǎo tīng
good sounding
hǎo chī
tasty (food)
hǎo hē
tasty (drink)
má fan
troublesome/ problematic
màn
slow
qīng chǔ
clear/distinct
wǎn
late
gòu
enough
zhí
value
tián
sweet
chéng sè
orange (colour)
hēi sè
black (colour)
zǐ sè
purple (colour)
bitter
zōng sè
coffee/brown (colour)
bīng
iced
měi
beautiful
xióng wěi
magnificent
yǒu qù
interesting
qí gùai
strange
shùn
favourable, easy
zǎo
early
hot
lěng
cold
tòng kuài
enjoyable
yǒu yì si
interesting (lit. has meaning)
cháo shī
humid
bù hǎo yì si
to be embarrassed/ ashamed (lit. not good meaning)
è
hungry
thirsty
lèi
tired
máng
busy
mí lù
lost
líang kuài
cool
spicy
wǒ hǎo yì diar le
I feel a little better (lit. I good a little in the past)
wǒ hǎo dūo le
I feel much better (lit. I good a lot in the past)
hǎo le
it's fixed/recovered
xīn xiān
fresh
yìng
hard
ruǎn
soft
pú tōng
common (e.g. common language)
láng sè
blue (colour)
húang sè
yellow (colour)
huí sè
grey (colour)
shū fu
comfortable/ well/ unhurt
jìn
close
yuán
far
téng
aching/ sore
huái (le)
broken/ bad/ spoiled
gāo xìng
happy
shāng xīn
sad
fāng biàn
convenient