komórka

najmniejsza część składowa i funkcjonalna organizmu

tkanka

zespół komórek wyspecjalizowanych do pełnienia określonych funkcji

narząd

zbiór tkanek pełniących określoną funkcję

układ narządów

zbiór narządów wyspecjalizowanych do pełnienia określonej czynności życiowej

organizm

współpracujące ze sobą układy narządów w wykonywaniu wszystkich czynności życiowych

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording