2 terms

Albanian

Albanian Alphabet-Alfabeti Shqip
STUDY
PLAY
Alfabeti i gjuhës shqip ka tridhjetë e gjashtë shkronja, nga të cilat shtatë janë zanore dhe njëzet e nëntë janë bashkëtingëllore.
The alphabet of albanian language has thirtysix letters, from which seven vowel and twenty nine consonant
përshëndetye
përshëndetje