109 terms

Język angielski, strona 52

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

art subjects
przedmioty artystyczne
chemistry
chemia
double lesson
podwójna lekcja
humanities
nauki humanistyczne
information technology
informatyka
religious education
religia
science subjects
przedmioty ścisłe
social sciences
nauki społeczne
design and technology
technika
economic education
ekonomia
enviromental science
nauka o ochronie środowiska
media studies
medioznawstwo
sports psychology
psychologia sportu
cheat
oszukiwać, ściągać
copy
przepisać, skopiować
cram
wkuwać
diploma
dyplom
end-of-term/end-of-year exam
egzamin semestralny (na koniec roku)
exam paper
arkusz egzaminacyjny
examination
egzamin
extra lessons
dodatkowe lekcje
take an exam
podejść do egzaminu
fail
oblać
final exam
egzamin końcowy
get caught
zostać złapanym
get results
otrzymać wyniki
give marks
wystawiać oceny
go towards
składać się na
grade/mark
ocena
memorise
uczyć się na pamięć
mock/practice exam
egzamin próbny
oral
ustny
pass
zdać
past paper
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
practical
praktyczny
retake
zdawać ponownie
revise for
powtarzać do
school-leaving exam
egzamin kończący naukę w szkole
send out
wysyłać
take a test
podejść do testu
written
pisemny
A levels
brytyjski odpowiednik matury
academic results
wyniki w nauce
award
nagroda, nagrodzić
BA/Bachelor of Arts
licencjat na kierunku humanistycznym
MA/Master of Arts
magister nauk humanistycznych
BSc/Bachelor of Science
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych
certificate
świadectwo
distinction
wyróżnienie
GCSEs
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
get a degree
otrzymać stopień naukowy
graduate
absolwent/absolwentka studiów
graduate from
ukończyć (studia wyższe)
International Baccalaureate
matura międzynarodowa
pass with flying colours
zdać celująco, śpiewająco
scrape through
z trudem przebrnąć (np. przez egzamin)
win a scholarship
zdobyć stypendium
absent
nieobecny
bell
dzwonek
coursebook
podręcznik
coursework
praca okresowa
curriculum
program nauczania
do/write an assignment
wykonać/napisać zadaną pracę
do/write an essay
napisać wypracowanie, esej
get suspended
zostać zawieszonym
give a presentation
przedstawić prezentację
give a talk on
wygłosić referat na temat
hand in homework
oddać pracę domową
miss lessons
opuszczać lekcje
packed lunch
drugie śniadanie
report someone
zgłosić kogoś (donieść na kogoś)
set homework
zadawać pracę
sick note
zwolnienie z powodu choroby
take notes
robić notatki
timetable
plan zajęć
term
semestr
absentee
osoba nieobecna
absenteeism
absencja
assembly
zgromadzenie/apel
attendance
obecność na zajęciach/frekwencja
compulsory
obowiązkowy
concentration span
czas skupienia uwagi
cut classes
urwać się z lekcji
detention
kara polegająca na zatrzymaniu ucznia w szkole po lekcjach
forge
podrabiać
free period
wolna lekcja ("okienko")
old student
były uczeń
optional
opcjonalny, dobrowolny
prize-giving
rozdanie nagród
take the register
sprawdzać obecność
take time off
wziąć wolne
tutorial
konsultacje
caretaker
woźny/woźna
classroom assistant
asystant nauczyciela
form tutor
wychowawca
head teacher
dyrektor szkoły
pupil
uczeń, uczennica
staff
grono pedagogiczne
careers adviser
doradca zawodowy
deputy head
wicedyrektor
head girl/head boy
przewodniczący samorządu szkolnego
lecturer
wykładowca
prefect
przewodniczący klasy, gospodarz
canteen
stołówka, bufet
common room
świetlica
corridor
korytarz
gymnasium
sala gimastyczna
head teacher's office
gabinet dyrektora szkoły
laboratory
pracownia (fizyczna lub chemiczna)