Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

accordingly

ennek megfelelően, következésképpen

actually

valójában, tulajdonképpen

admittedly

kétségkivül, kétségkívül

after all

végül is

against all appearance

a látszat ellenére

all in all

mindent összevetve

all the same

mégis

all things considered

mindent egybevetve

and so forth; and so on

és így tovább

and the like

és hasonló dolgok

and what have you

és amit akarsz; mit tudom én

anyway, anyhow

szóval

apart from

eltekintve attól

approximately

megközelítőleg

as a consequence

ennek eredményeképp

as a matter of fact

tulajdonképp

as a result

ennek eredményeképp

as far as ..... is considered

ami ....-t illeti

as far as I can judge

ahogy meg tudom ítélni

as far as I know

ahogy tudom

as for

...-t illetően; ami ...-t illeti

as I see it

szerintem

as I understend

legjobb tudomásom szerint

as if

mintha

as it is

a dolgok jelen állása szerint

as it seems

úgy tűnik, a jelek szerint

as it turned out

mint kiderült

as it were

úgyszólván; kvázi

as regards

ami ...-t illeti

as the saying goes

ahogy a mondás tartja

as though

mintha

as to......................

...................vonatkozásában

as yet

ez idáig

at any rate

mindenesetre

at least

legalábbis

at most

legfeljebb

basically

alapjában véve

because of this

emiatt; ezért

believe it or not

ha hiszed ha nem

besides

egyébként

by and large

nagyjából

by no means

semmi esetre sem

certainly

feltétlenül

come to that

erről jut eszembe

come to think of it

erről jut eszembe

consequently

következésképpen

contrary to popular belief

a közhiedelemmel ellentétben

due to

miatt; köszönhetően

especially

különösen

even if

még akkor is,ha

even so

ennek ellenére

eventually

végül

except for

kivéve...

first and foremost

mindenek előtt

for all I know

ammennyire tudom

for one thing

hogy mást ne mondjak

for some reason

valamilyen oknál fogva

for that reason

ez okból

frankly

őszintén

from this/other/all aspects

ebből/más/minden szempontból

furthermore

sőt mi több

generally speaking

általánosságban véve

God only knows

csak az Isten tudja

hardly

alig

hence

ezért

honestly

őszintén

how shall I put it

hogy is fogalmazzak

however strange it (may) sound(s)

bármilyen különösen hangzik

I'm convinced that

meg vagyok győződve, hogy...

I'm of the opinion that

azon a véleményen vagyok

I have no doubt in my mind that

semmi kétségem afelől, hogy...

I have to admit

be kell vallanom

I reckon

úgy vélem

I suppose

úgy gondolom

if I'm not mistaken

ha nem tévedek

if it comes to that

ha arra kerül a sor

if you ask me

ha engem kérdez; ha kíváncsi a véleményemre

if you see what I mean

ha érted mire gondolok

in fact

valójában

in addition to....

................-n kivül; .-n felül

in all likelihood

minden valószínűség szerint

in any case

valami esetén

in brief

röviden

in case

hátha

in case of ...

.... esetén

in every sense of the word

minden értelemben

in general

általában

in my opinion

véleményem szerint

in one word

egyszóval; összefoglalva

in other words

más szóval

in practice

gyakorletban

in some ways

bizonyos értelemben

in spite of

vmi ellenére

in terms of

vmi vonatkozásában

in that case

ebben az esetben

in the beginning

kezdetben

in the end

végül

in the event of

vmi bekövetkezte esetén

in theory

elméletileg

incidentally

mellékesen

incredible as it sounds

bármilyen hihetelenül is hangzik

instead of

helyett

interestingly

érdekes módon

curiously

furcsa mód

oddly

furcsa mód

strangely

furcsa mód

it goes whitout saying

mondani sem kell

it is as if

olyan mintha

it is not necesseraly

nem feltétlenül

it's out of the question

ki van zárva; semmi esetre sem

it's quite (im)possiblethat

teljesen lehetetlen/ nagyon is lehetséges , hogy...

it's quite /(not)very likely that

nagyon valószínű/nem valószínű, hogy..

it's other way round

pont fordítva

it's unlikely that

valószínűtlen, hogy

it varies

változó

just in case

minden esetre

just the same

mindennek ellenére; mégis

last but not least

végül, de nem utolsósorban

let's say

mondjuk

let alone

pláne; hát még

literally

a szó szoros értelmében

little wonder

nem csoda, hogy..

mind you

de ne feledd; de vigyázz!

more or less

többé-kevésbé

moreover

mi több, sőt

and most important of all

és ami a legfontosabb

most probably

nagyon valószínű

namely

nevezetesen

naturally

természtesen

nearly

majdnem

needless to say

mondani sem kell

nevertheless

mindazonáltal; mégis;azonban

no chance

semmi esetre sem

no doubt

semmi kétség

no way

semmiképp sem; lehetetlen

no wonder

nem csoda, hogy

none the less

mégis; mindazonáltal

not at all

egyáltalán nem

not in the least

legkevésbé sem

not to mention

nem beszélve

obviously

nyílvánvalóan;világos, hogy..

on second thoughts

jobban átgondolva

on the whole

egészében véve

on top of this

és még ráadásul

never mind

nem érdekes

one way or another

vagy így vagy úgy

or else

máskülönben

or rather

helyesebben; vagyis inkább

or so

valami ilyen jelgű

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording