Đây là số mấy?

STUDY
PLAY
1
một
2
hai
3
ba
4
bốn
5
năm
6
sáu
7
bảy
8
tám
9
chín
10
mười
OTHER SETS BY THIS CREATOR