Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

amplexus, amplexa, amplexum

having embraced

alius...alius

one... another

alii...alii

some... others

carmen, carminis, n.

song, poem

cursus, cursus, m.

course, flight

dolor, doloris, m.

pain, grief

ferrum, ferri, n.

iron, sword

incedo, incedere, incessi

march, strike

liberi, liberorum, m. pl.

children

lux, lucis, f.

light, daylight

malo, malle, malui

prefer

perficio, perficere, perfeci, perfectus

finish

salus, salutis, f.

safety, health

scelus, sceleris, n.

crime

servio, servire, servivi

serve (as a slave)

sors, sortis, f.

lot

vester, vestra, vestrum

your (plural)

auctoritas, auctoritatis, f.

authority

audax, audax, audax, gen. audacis

bold, daring

carcer, carceris, m.

prison

conscendo, conscendere, conscendi

climb on, mount

descendo, descendere, descendi

go down, come down

eques, equitis, m.

horseman

flumen, fluminis, n.

river

oppugno, oppugnare, oppugnavi, oppugnatus

attack

perfidus, perfida, perfidum

treacherous, untrustworthy

pons, pontis, m.

bridge

ripa, ripae, f.

river bank

transeo, transire, transii

cross

tristis, tristis, triste

sad

aufero, auferre, abstuli, ablatus

take away, steal

bellum, belli, n.

war

doceo, docere, docui, doctus

teach

fides, fidei, f.

loyalty, trustworthiness

facinus, facinoris, n.

crime

instruo, instruere, instruxi, instructus

draw up

legatus, legati, m.

commander

occupo, occupare, occupavi, occupatus

seize, take over

perfidia, perfidiae, f.

treachery

praebeo, praebere, praebui, praebitus

provide

refero, referre, rettuli, relatus

bring back, deliver

regnum, regni, n.

kingdom

saevus, saeva, saevum

savage, cruel

adventus, adventus, m.

arrival

comes, comitis, m. f.

comrade, companion

gaudeo, gaudere

be pleased, rejoice

impero, imperare, imperavi (+dative)

order, command

incendo, incendere, incendi, incensus

burn, set fire to

insidiae, insidiarum, f. pl.

trap, ambush

manus, manus, f.

band (of men)

noceo, nocere, nocui (+dative)

hurt

occurro, occurrere, occurri (+dative)

meet

praeceps, praeceps, praeceps, gen. praecipitis

headlong

praemium, praemii, n.

prize, reward

qualis, qualis, quale

what sort of

afficio, afficere, affeci, affectus

affect, overcome

dives, dives, dives, gen. divitis

rich

divitiae, divitiarum, f. pl.

riches

dubium, dubii, n.

doubt

iniuria, iniuriae, f.

injustice, injury

opus, operis, n.

work, construction

pavor, pavoris, m.

panic, terror

praesto, praestare, praestiti

show, display

sedes, sedis, f.

seat

sepulcrum, secpulcri, n.

tomb

sols, solis, m.

sun

strepitus, strepitus, m.

noise, din

tempestas, tempestatis, f.

storm

timor, timoris, m.

fear

accido, accidere, accidi

happen

aliquis

someone

aperio, aperire, aperui, apertus

open

castra, castrorm, n. pl.

military camp

cogo, cogere, coegi, coactus

force, compel

depono, deponere, deposui, depositus

put down, take off

extra (+accusative)

outside

furens, furens, furens, gen. furentis

in a rage, furious

dignitas, dignitatis, f.

importance, prestige

immemor, immemor, immemor, gen. immemoris

forgetful

laedo, laedere, laesi, laesus

harm

lateo, latere, latui

lie hidden

nescio, nescire, nescivi

not know

nomen, nominis, n.

name

os, oris, n.

face

poena, poenae, f.

punishment

scelestus, scelesta, scelestum

wicked

altus, alta, altum

high, deep

ante (+accusative)

before, in front of

dux, ducis, m.

leader

idem, eadem, idem

the same

mos, moris, m.

custom

oro, orare, oravi

beg

praeterio, praeterire, praeterii

pass by

reficio, reficere, refeci, refectus

repair

serenus, serena, serenum

calm

spero, sperare, speravi

hope, expect

superbus, superba, superbum

arrogant, proud

tempus, temporis, n.

time

ubique

everywhere

veho, vehere, vexi, vectus

carry

volvo, volvere, volvi, volutus

bind, tie up

vultus, vultus, m.

expression, face

administro, administrare, adminstravi

manage

cedo, cedere, cessi

give in, give way

clarus, clara, clarum

famous

cura, curae, f.

care

erro, errare, erravi

make a mistake, wander

gero, gerere, gessi, gestus

wear

iacio, iacere, ieci, iactus

throw

ingenium, ingenii, n.

character

pareo, parere, parui (+dative)

obey

potens, potens, potens, gen. potentis

powerful

pravus, prava, pravum

evil

regressus, regressa, regressum

having returned

scio, scire, scivi

know

talis, talis, tale

such

veneum, veneni, m.

poison

venia, veniae, f.

mercy

nimium, nimii, n.

too much

ac, atque

and

augeo, augere, auxi, auctus

increase

solvo, solvere, solvi, solutus

loosen, untie

mando, mandare, mandavi, mandatus

order, entrust, hand over

constituo, constituere, constitui, constitutus

decide, establish

doleo, dolere, dolui

hurt, be in pain

occido, occidere, occidi, occisus

kill

praeficio, praeficere, praefeci, praefectus

put in charge

corpus, coporis, n.

body

opes, opum, f. pl.

wealth, money

gemitus, gemitus, m.

groan

quisquam, quidquam/quicquam

anyone, anything

mille

a thousand

milia, milium, n. pl.

thousands

ventus, venti, m.

wind

metus, metus, m.

fear

beneficium, beneficii, n.

act of kindness

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording