Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

How are you (?)

Necəsiniz

I haven't seen you in a while

Çoxdandır səni görmürəm

How are things ?

İşlərin necədir

Everything is fine

Qaydasındadır

Not bad

Pis deyil

Welcome

Xoş gəlmişsiniz

Good morning

Sabahın(ız) xeyir

Good evening

Axşamın(ız) xeyir

What's new (?)

Nə var nə yox

How are you ?

Nə təhərsən (nətərsən)

How have you been ?

Kefin necədir

How is your life ?

Necə dolanırsan

This is a book

Bu kitabdır

This is a pencil

Bu karandaşdır

This is a telephone

Bu telefondur

This is a cup

Bu stəkandır

This is a child

Bu uşaqdır

That is a window

O pəncərədir

These are telephones

Bunlar telefondur

These are cups

Bunlar stəkandır

These are children

Bunlar uşaqdırlar

Those are books

Onlar kitabdır

Those are windows

Onlar pəncərədir

Those are men

Onlar kişidirlar

This is a blackboard (writing board)

Bu yazı taxtasıdır

This is a car

Bu maşındır

That is a man

O kişidir

Nadir is a child

Nadir uşaqdır

This man is a worker

Bu kişi fəhlədir

That woman is a teacher

O qadın müellimdir

This blackboard is clean

Bu yazı taxtası təmizdir

This car is beautiful

Bu maşın gözəldir

That book is good

O kitab yaxşıdır

That man is American

O kişi americalıdır

Those doors are beautiful

Onlar qapılar gözəldirlar

This is a good picture

Bu yaxşı şəkildir

That wall is not clean

O divar təmiz deyil

I am not a good worker

Mən yaxşı fəhlə deyiləm

I am sorry

Bağışlayın

I must be going

Mən getməliyəm

Give my regards to your brother

Məndən qardaşınıza salam deyin

Stay healthy

Sağlıqla qalın

Say hello to everyone at home

Məndən evdəkilərə salam deyin

Good to see you (said by the person who remains behind)

Xoş gəldiniz

Have a safe journey

Yaxşı yol

Take care (said by the person who is leaving)

Salamat qal(ın)

See you soon

Görüşənədək

Good night

Gecən(iz) xeyrə qalsın

See you tomorrow

Sabaha qədər

Good luck

Uğurlar olsun

Farewell

Əlvida

I am a teacher and you are a student

Mən müəlliməm sən isə tələbəsən

I am a director and he is a worker.

Mən direktoram o isə fəhlədir

You are Azerbaijani and they are American

Siz azərbaycanlısınız onlar isə amerikalıdırlar

We are doctors and you are teachers

Biz həkimik siz isə müellimsiniz (informal)

I am a director

Mən direktoram

I am a hunter

Mən ovçuyam

I am a teacher

Mən müəlliməm

I am a driver

Mən sürücüyəm

You are a director

Sən direktorsan

You are a hunter

Sən ovçusan

You are a teacher

Sən müəllimsən

You are a driver

Sən sürücüsən

He is a director

O direktordur

He is a hunter

O ovçudur

He is a teacher

O müəllimdir

He is a driver

O sürücüdür

We are directors

Biz direktoruq

We are hunters

Biz ovçuyuq

We are teachers

Biz müəllimik

We are drivers

Biz sürücüyük

You are a director

Siz direktorsunuz (formal)

You are a hunter

Siz ovçusunuz (formal)

You are a teacher

Siz müəllimsiniz (formal)

You are a driver

Siz sürücüsünüz (formal)

They are directors

Onlar direktordurlar

They are hunters

Onlar ovçudurlar

They are teachers

Onlar müellimdirlər

They are drivers

Onlar sürücüdürlər

I am a student

Mən tələbəyəm

We are students

Biz tələbəyik

We are workers

Biz fəhləyik

You are American

Sən amerikalısan

You are American

Siz amerikalısınız (formal)

She is a teacher

O müəllimdir (female)

They are children

Onlar uşaqdırlar

Nadir and Sevil are brother-sister

Nadir və Sevil bacı-qardaşdırlar

I am a teacher and you are a student

Mən müəlliməm sən isə tələbəsən

This man is a doctor and this woman is a director

Bu kişi həkimdir, bu qadın isə direktordur

This book is very good and that book is bad

Bu kitab çox yaxşıdır. O isə pisdir

These students are Azerbaijani and the teacher is American.

Bu tələbələr azərbaycanlıdırlar, müəllim isə amerkalıdır

See you

Hələlik

intelligence, mind

ağıl

clever, intelligent

ağıllı

evening

axşam

American

amerikalı

mother

ana

proverb

atalar sözü

bus

avtobus

Azerbaijani

azərbaycanlı

sister

bacı

sorry

bağışlayın

to know

bil-

these

bunlar

contrasting word

bəs

young

cavan

also, too

da, də

to call, say, tell

de-

crazy

dəli

notebook

dəftər

textbook

dərslik

director

direktor

wall

divar

correct, right (1)

doğru

to live

dolan-

friend

dost

enemy

düşmən

correct, right (2)

düz

to do, make

et-

deficiency, disgrace

eyib

home, house

ev

of course

əlbəttə

These are schools, and those are houses

Bunlar məktəbdir, onlar isə evdir

worker

fəhlə

night

gecə

to go, leave

get-

to see

gör-

beautiful

gözəl

good afternoon

gün aydın

noon

günorta

medical doctor

həkim

request

xahiş

good, prosperity

xey(i)r

good to see you

xoş gəldiniz

welcome

xoş gəlmişsiniz

it is good to be here

xoş gördük

bye, goodbye

xudahafiz

close

irəli

and, as, but, for

isə

to want, wish

istə-

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording