229 terms

Elementary Azerbaijani Ch 01

STUDY
PLAY
How are you (?)
Necəsiniz
I haven't seen you in a while
Çoxdandır səni görmürəm
How are things ?
İşlərin necədir
Everything is fine
Qaydasındadır
Not bad
Pis deyil
Welcome
Xoş gəlmişsiniz
Good morning
Sabahın(ız) xeyir
Good evening
Axşamın(ız) xeyir
What's new (?)
Nə var nə yox
How are you ?
Nə təhərsən (nətərsən)
How have you been ?
Kefin necədir
How is your life ?
Necə dolanırsan
This is a book
Bu kitabdır
This is a pencil
Bu karandaşdır
This is a telephone
Bu telefondur
This is a cup
Bu stəkandır
This is a child
Bu uşaqdır
That is a window
O pəncərədir
These are telephones
Bunlar telefondur
These are cups
Bunlar stəkandır
These are children
Bunlar uşaqdırlar
Those are books
Onlar kitabdır
Those are windows
Onlar pəncərədir
Those are men
Onlar kişidirlar
This is a blackboard (writing board)
Bu yazı taxtasıdır
This is a car
Bu maşındır
That is a man
O kişidir
Nadir is a child
Nadir uşaqdır
This man is a worker
Bu kişi fəhlədir
That woman is a teacher
O qadın müellimdir
This blackboard is clean
Bu yazı taxtası təmizdir
This car is beautiful
Bu maşın gözəldir
That book is good
O kitab yaxşıdır
That man is American
O kişi americalıdır
Those doors are beautiful
Onlar qapılar gözəldirlar
This is a good picture
Bu yaxşı şəkildir
That wall is not clean
O divar təmiz deyil
I am not a good worker
Mən yaxşı fəhlə deyiləm
I am sorry
Bağışlayın
I must be going
Mən getməliyəm
Give my regards to your brother
Məndən qardaşınıza salam deyin
Stay healthy
Sağlıqla qalın
Say hello to everyone at home
Məndən evdəkilərə salam deyin
OK
oldu
Good to see you (said by the person who remains behind)
Xoş gəldiniz
Have a safe journey
Yaxşı yol
Take care (said by the person who is leaving)
Salamat qal(ın)
See you soon
Görüşənədək
Good night
Gecən(iz) xeyrə qalsın
See you tomorrow
Sabaha qədər
Good luck
Uğurlar olsun
Farewell
Əlvida
I am a teacher and you are a student
Mən müəlliməm sən isə tələbəsən
I am a director and he is a worker.
Mən direktoram o isə fəhlədir
You are Azerbaijani and they are American
Siz azərbaycanlısınız onlar isə amerikalıdırlar
We are doctors and you are teachers
Biz həkimik siz isə müellimsiniz (informal)
I am a director
Mən direktoram
I am a hunter
Mən ovçuyam
I am a teacher
Mən müəlliməm
I am a driver
Mən sürücüyəm
You are a director
Sən direktorsan
You are a hunter
Sən ovçusan
You are a teacher
Sən müəllimsən
You are a driver
Sən sürücüsən
He is a director
O direktordur
He is a hunter
O ovçudur
He is a teacher
O müəllimdir
He is a driver
O sürücüdür
We are directors
Biz direktoruq
We are hunters
Biz ovçuyuq
We are teachers
Biz müəllimik
We are drivers
Biz sürücüyük
You are a director
Siz direktorsunuz (formal)
You are a hunter
Siz ovçusunuz (formal)
You are a teacher
Siz müəllimsiniz (formal)
You are a driver
Siz sürücüsünüz (formal)
They are directors
Onlar direktordurlar
They are hunters
Onlar ovçudurlar
They are teachers
Onlar müellimdirlər
They are drivers
Onlar sürücüdürlər
I am a student
Mən tələbəyəm
We are students
Biz tələbəyik
We are workers
Biz fəhləyik
You are American
Sən amerikalısan
You are American
Siz amerikalısınız (formal)
She is a teacher
O müəllimdir (female)
They are children
Onlar uşaqdırlar
Nadir and Sevil are brother-sister
Nadir və Sevil bacı-qardaşdırlar
I am a teacher and you are a student
Mən müəlliməm sən isə tələbəsən
This man is a doctor and this woman is a director
Bu kişi həkimdir, bu qadın isə direktordur
This book is very good and that book is bad
Bu kitab çox yaxşıdır. O isə pisdir
These students are Azerbaijani and the teacher is American.
Bu tələbələr azərbaycanlıdırlar, müəllim isə amerkalıdır
See you
Hələlik
intelligence, mind
ağıl
clever, intelligent
ağıllı
evening
axşam
American
amerikalı
but
amma
mother
ana
proverb
atalar sözü
bus
avtobus
Azerbaijani
azərbaycanlı
sister
bacı
sorry
bağışlayın
to know
bil-
we
biz
this
bu
these
bunlar
yes
bəli
contrasting word
bəs
young
cavan
very
çox
also, too
da, də
to call, say, tell
de-
not
deyil
crazy
dəli
notebook
dəftər
textbook
dərslik
director
direktor
wall
divar
correct, right (1)
doğru
to live
dolan-
friend
dost
enemy
düşmən
correct, right (2)
düz
to do, make
et-
deficiency, disgrace
eyib
home, house
ev
of course
əlbəttə
These are schools, and those are houses
Bunlar məktəbdir, onlar isə evdir
worker
fəhlə
night
gecə
to go, leave
get-
to see
gör-
beautiful
gözəl
good afternoon
gün aydın
noon
günorta
yes
medical doctor
həkim
request
xahiş
good, prosperity
xey(i)r
no
xeyr
good to see you
xoş gəldiniz
welcome
xoş gəlmişsiniz
it is good to be here
xoş gördük
bye, goodbye
xudahafiz
close
irəli
and, as, but, for
isə
to want, wish
istə-
affair, business, job, work
sharp
iti
paper
kağiz
pencil
karandaş
mood, spirits
kef
who
kim
man
kişi
book
kitab
woman
qadın
to remain, stay
qal-
door
qapı
brother
qardaş
order, rule
qayda
until
qədər
pen
qələm
sword
qılınc
old (for people)
qoca
very
lap
dictionary
lüğət
please (2)
lütfən
interesting
maraqlı
car
maşın
subway
metro
school
məktəb
I
mən
apartment
mənzil
how
necə
what
he, it, she, that
o
they, those
onlar
hunter
ovçu
to learn
öyrən-
park
park
bad
pis
window
pəncərə
clock, hour, watch
saat
morning, tomorrow
sabah
hi, hello, regards
salam
goodbye, thank you
sağ ol(un)
health
sağlıq
you (singular informal)
sən
you (singular formal, plural)
siz
cup, glass
stəkan
table
stol
chair
stül
driver
sürücü
city
şəhər
picture
şəkil
to say
söylə-
chalk
tabaşir
television set
televizor
manner, way
təhər
telephone
telefon
student
tələbə
clean, fluently
təmiz
thanks
təşəkkür
good luck
uğur
child
uşaq
superior
üstün
apology, excuse
üzr
fine, good, OK, well
yaxşı
writer
yazıçı
path, road, way
yol
no
yox
please (1)
zəhmət olmasa
blackboard (writing board)
yazı taxtası
your book (informal)
sənin kitabın
your book (formal)
sizin kitabınız
Those women are doctors
O qadınlar həkimdirlar
These are watches
Bunlar saatlardır
Say hello
Salam söylə(yin)
I am a writer
Mən yazıçıyam
We are writers
Biz yazıçıyıq
You are a writer
Sən yazıçısan
You are writers
Siz yazıçısınız (informal)
He is a writer
O yazıçıdır
They are writers
Onlar yazıçıdırlar
That's right (1)
Düzdür
That's right (2)
Doğrudur
Please (3)
Xahiş edirəm