40 terms

Chinese Link Level 2 Lesson 7

STUDY
PLAY
一直 yìzhí
always, all along, straight
便宜 piányi
cheap
办 bàn
do, manage, to handle
大概 dàgài
probably, roughly, approximate
打算 dǎsuàn
to plan, intend
原来 yuánlái
original, former, originally
南方 nánfāng
south, the southern part of the country
亲戚 qīnqi
a relative, family member
如果 rúguǒ
if, in the event that
其实 qíshí
actually, in fact
香港 xiānggǎng
Hong Kong
羡慕 xiànmù
to envy, envious, admire
要是 yàoshi
if
查 chá
examine, investigate, to check
导游 dǎoyóu
tour guide
签证 qiānzhèng
visa
旅游 lǚyóu
travel for pleasure, tour
订 dìng
agree, conclude
大使馆 dàshǐ guǎn
embassy
寒假 hánjià
winter vacation
办事处 bànshìchù
office, agency
机票 jīpiào
plane ticket
少数民族 shǎoshù mínzú
minority nationality, ethnic group
旅行社 lǚxíngshè
travel agency
拜访 bàifǎng
pay a visit, call on
订房间 dìng fángjiān
to book a room
来得及 lái de jí
there's still time
云南 Yúnnán
Yunnan province
找得到 zhǎo dedào
find
网站 wǎngzhàn
website
回程 huíchéng
return trip
抽空 chōukòng
find time
昆明 Kūnmíng
Kunming, capital of Yunnan province
四季如春 sìjì rúchūn
spring all year long
领事馆 lǐngshìguǎn
consulate
往返票 wǎngfǎnpiào
round-trip ticket
买到 mǎidào
buy
单程 dānchéng
one-way
买不起 mǎibuqǐ
cannot afford
风景如画 fēngjǐng rúhuà
beautiful landscape like pictures