177 terms

Company - forms of companies

STUDY
PLAY
profitability
jövedelmezőség
fixed cost
állandó költség
sales revenue
értékesítési árbevétel
avarage gross profit
átlagos bruttó nyereség
break-even point
fedezeti pont
to reap
learat
fulfilment
megelégedés
to deprive of
megfoszt valakitől
to drag one's feet something
ímmel-ámmal csinál valamit
loan application
hiteligénylés
introductory section
bevezető oldal
the summary
összefoglaló
the market analysis
piacelemzés
the description of the business
vállalkozás leírása
the production plan
termelési terv
marketing plan
marketing terv
operation plan
szervezeti terv
risk analysis
kockázatelemzés
the last but one part
utolsó előtti rész
financial plan
pénzügyi terv
appendix
függelék
field of activity
tevékenységi terület
financial needs
pénzügyi szükségletek
market segment
piaci szegmens
target market
célpiac
industry overwiev
piaci áttekintés
primary competitor
elsődleges versenyző
competitive product
versenyképes termék
risks and threats
kockázatok és félelmek
premise
telephely
raw material supplier
nyersanyagszállító
sales tactics
eladási taktika
key personnel
kulcsszemélyzet
division of labour
munkamegosztás
contingency
előre nem látott események
previous income plan
előzetes jövedelemterv
projection
előrejelzés
pro-forma
előzetes
balance sheet
mérleg
source of finance
pénzügyi/anyagi forrás
market research data
piackutatási adatok
price quotation
árajánlat
Memorandum of Association
alapító okirat
Articles of Association
alapszabályok
to draw (drew, drawn)
megfogalmaz, szövegez
founding member
alapító tag
registrar of company
cégnyilvántartó
registration/filing fee
bejegyzési/iktatási illeték
to file
beiktat
registrar
nyilvántartó
certificate of registration
bejegyzési igazolás
constitution
alapszabály
Company Act
társasági törvény
liability
felelősség
objective
cél
scopes
terület, tevékenységi kör
to raise capital
tőkét/pénzt szerez
legal form
törvényi forma
sole proprietorship
egyéni vállalkozás
partnership
társulás, társaság
limited partnership
betéti társaság (Bt)
unlimited partnership
közkereseti társaság (Kkt)
limited liability company
korlátolt felelősségű társaság (Kft)
company limited by shares
részvénytársaság (Rt)
joint ventures/ joint enterprises
közös vállalkozás
union
egyesülés
corporation
egyesülés
private sector
magán szektor
public sector
állami szektor
to fund
befektet, tőkésít
separate legal entity
önálló jogi személy
business association
gazdasági társaság
sole trader/proprietor
egyéni válllalkozó
Chamber of Commerce
Kereskedelmi Kamara
unlimited liability
korlátlan felelősség
fortune
vagyon
asset
vagyon(tárgy)
income
jövedelem
to report
beszámol, jelent
Commissioners of Inland Revenue
adóhivatal
flexible working hour
rugalmas munkaidő
personal need
személyes igény
to set up
elindít
keep the customers' interest up
fenntartani a vásárlók érdeklődését
deep of partnership
közjegyzői okirat
loss
veszteség
to dispute
vitatkozik, nézeteltérése van
Partnership Act
társasági törvény
complete legal formalities
törvényi formaságoknak eleget tenni
source of finance
pénzforrás
drawback
hátrány
come to an understanding with
dűlőre jut valamivel kapcsolatban
to sue
beperel
to be wound up
befejez, véget vet valaminek
contribution
hozzájárulás
common agreement
közös megegyezés
jointly
közösen
severally
egyetemlegesen, egyenként
to bear liability for sg
felelősséggel bír valamivel
supreme body
legfelsőbb testület
senior officer
fő vezető
allotted
előre meghatározott
to be obliged to do sg
kötelezve van valamire
general partner/internal member
beltag
limited partner/external partner
kültag
silent partner
csendestárs
to cease
megszűnik
initial capital
törzstőke
Deed of Founation
alapító okirat
make contract
szerződést kötni
to be at risk
kockáztatva van, veszélyben van
to transmitt
átruház
Members' Board/Meeting
igazgatóság
Supervisory Board
felügyelő bizottság
auditor
könyvvizsgáló
record keeping
adattárolás
joint stock company
részvénytársaság
subsribed/registered capital
jegyzett tőke
number value
számérték, összeg
face value
névérték
issue value
kibocsátási érték
General Board
igazgatóság
annual general meeting
éves közgyűlés
to go bankrupt
csődbe megy
founding capital
alapításhoz szükséges tőke
in-kind
természetbeni
Board of Directors
igazgatóság
managing board
vezetői testület
to liquidate
felszámol
in proportion to
arányában
public limited company
állami kft
private limited company
magán kft
profit and loss account
eredmény kimutatás
to take control of
ellenőrzést gyakorol
to dissolve
feloszlik
dividend
osztalék
to exercise control over
ellenőrzést gyakorol
hierarchical structure
hierarchikus szerkezet
subordinate
beosztott
staff position or structure
személyzeti szerkezet
functional structure
funkcionális szerkezet
authority
hatalom
chairman
elnök
Managing Director/Chief Executive Officer
vállalatvezető
research and development (R&D)
kutatás és fejlesztés (K+F)
human resources department (HR)
emberi erőforrás osztály
Financial Management
pénzügyi igazgatóság
accounting
könyvelés
directing
irányítás
controlling
ellenőrzés
to achieve the goals
elérni a célokat
to set up the objectives
felállítani a célokat
strategic planning
stratégiai tervezés
contingency planning
tervezés előre nem látott eseményekre
allocation of resources
reőforrás allokáció/elosztás
to be in inverse ratio to sg
fordított arányban van valamivel
manifestation
megnyilvánulás
autocratic
autokratikus
consulting
tanácskozó
cooperative
kooperáló
participating
résztvevő
democratic
demokratikus
managerial style
vezetési stílus
power of decision
döntési hatalom
outside and inside coordinator
külső és belső koordinátor
harmonising
harmonikus
participation based
részvételen alapuló
management oriented
vezetés-orientált
personal cult
személyi kultusz
to shift the responsibility to sy
áthárítja a felelősséget
to come into the front
előtérbe kerül
working atmosphere
munkahelyi légkör
performance
teljesítmény
professional groups
szakértői csoport
professional guidelines
szakmai szempontok
to show understanding towards
megértést tanúsít valaki iránt
to the expense of
valaminek a rovására