Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

profitability

jövedelmezőség

fixed cost

állandó költség

sales revenue

értékesítési árbevétel

avarage gross profit

átlagos bruttó nyereség

break-even point

fedezeti pont

to reap

learat

fulfilment

megelégedés

to deprive of

megfoszt valakitől

to drag one's feet something

ímmel-ámmal csinál valamit

loan application

hiteligénylés

introductory section

bevezető oldal

the summary

összefoglaló

the market analysis

piacelemzés

the description of the business

vállalkozás leírása

the production plan

termelési terv

marketing plan

marketing terv

operation plan

szervezeti terv

risk analysis

kockázatelemzés

the last but one part

utolsó előtti rész

financial plan

pénzügyi terv

appendix

függelék

field of activity

tevékenységi terület

financial needs

pénzügyi szükségletek

market segment

piaci szegmens

target market

célpiac

industry overwiev

piaci áttekintés

primary competitor

elsődleges versenyző

competitive product

versenyképes termék

risks and threats

kockázatok és félelmek

premise

telephely

raw material supplier

nyersanyagszállító

sales tactics

eladási taktika

key personnel

kulcsszemélyzet

division of labour

munkamegosztás

contingency

előre nem látott események

previous income plan

előzetes jövedelemterv

projection

előrejelzés

pro-forma

előzetes

balance sheet

mérleg

source of finance

pénzügyi/anyagi forrás

market research data

piackutatási adatok

price quotation

árajánlat

Memorandum of Association

alapító okirat

Articles of Association

alapszabályok

to draw (drew, drawn)

megfogalmaz, szövegez

founding member

alapító tag

registrar of company

cégnyilvántartó

registration/filing fee

bejegyzési/iktatási illeték

to file

beiktat

registrar

nyilvántartó

certificate of registration

bejegyzési igazolás

constitution

alapszabály

Company Act

társasági törvény

liability

felelősség

objective

cél

scopes

terület, tevékenységi kör

to raise capital

tőkét/pénzt szerez

legal form

törvényi forma

sole proprietorship

egyéni vállalkozás

partnership

társulás, társaság

limited partnership

betéti társaság (Bt)

unlimited partnership

közkereseti társaság (Kkt)

limited liability company

korlátolt felelősségű társaság (Kft)

company limited by shares

részvénytársaság (Rt)

joint ventures/ joint enterprises

közös vállalkozás

union

egyesülés

corporation

egyesülés

private sector

magán szektor

public sector

állami szektor

to fund

befektet, tőkésít

separate legal entity

önálló jogi személy

business association

gazdasági társaság

sole trader/proprietor

egyéni válllalkozó

Chamber of Commerce

Kereskedelmi Kamara

unlimited liability

korlátlan felelősség

fortune

vagyon

asset

vagyon(tárgy)

income

jövedelem

to report

beszámol, jelent

Commissioners of Inland Revenue

adóhivatal

flexible working hour

rugalmas munkaidő

personal need

személyes igény

to set up

elindít

keep the customers' interest up

fenntartani a vásárlók érdeklődését

deep of partnership

közjegyzői okirat

loss

veszteség

to dispute

vitatkozik, nézeteltérése van

Partnership Act

társasági törvény

complete legal formalities

törvényi formaságoknak eleget tenni

source of finance

pénzforrás

drawback

hátrány

come to an understanding with

dűlőre jut valamivel kapcsolatban

to sue

beperel

to be wound up

befejez, véget vet valaminek

contribution

hozzájárulás

common agreement

közös megegyezés

jointly

közösen

severally

egyetemlegesen, egyenként

to bear liability for sg

felelősséggel bír valamivel

supreme body

legfelsőbb testület

senior officer

fő vezető

allotted

előre meghatározott

to be obliged to do sg

kötelezve van valamire

general partner/internal member

beltag

limited partner/external partner

kültag

silent partner

csendestárs

to cease

megszűnik

initial capital

törzstőke

Deed of Founation

alapító okirat

make contract

szerződést kötni

to be at risk

kockáztatva van, veszélyben van

to transmitt

átruház

Members' Board/Meeting

igazgatóság

Supervisory Board

felügyelő bizottság

auditor

könyvvizsgáló

record keeping

adattárolás

joint stock company

részvénytársaság

subsribed/registered capital

jegyzett tőke

number value

számérték, összeg

face value

névérték

issue value

kibocsátási érték

General Board

igazgatóság

annual general meeting

éves közgyűlés

to go bankrupt

csődbe megy

founding capital

alapításhoz szükséges tőke

in-kind

természetbeni

Board of Directors

igazgatóság

managing board

vezetői testület

to liquidate

felszámol

in proportion to

arányában

public limited company

állami kft

private limited company

magán kft

profit and loss account

eredmény kimutatás

to take control of

ellenőrzést gyakorol

to dissolve

feloszlik

dividend

osztalék

to exercise control over

ellenőrzést gyakorol

hierarchical structure

hierarchikus szerkezet

subordinate

beosztott

staff position or structure

személyzeti szerkezet

functional structure

funkcionális szerkezet

authority

hatalom

chairman

elnök

Managing Director/Chief Executive Officer

vállalatvezető

research and development (R&D)

kutatás és fejlesztés (K+F)

human resources department (HR)

emberi erőforrás osztály

Financial Management

pénzügyi igazgatóság

accounting

könyvelés

directing

irányítás

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording