205 terms

HSK1 Lec12 Vocabulario Pinyin Acum

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

duìbuqǐ (对不起)
lo siento
hǎo (好)
bien
méiguānxì (没关系)
no importa
nǐ (你)
nǐmen (你们)
vosotros
bù (不)
no
búkèqi (不客气)
de nada (3 sílabas)
xièxie (谢谢)
gracias
zàijiàn (再见)
adiós
"búxiè
(不谢)"
de nada (2 sílabas)
jiào (叫)
llamarse
lǎoshī (老师)
profesor
ma (吗)
partícula interrogativa (Nǐ shì lǎoshī --?)
Měiguó (美国)
EEUU
míngzi (名字)
nombre
rén (人)
persona
shénme (什么)
qué
shì (是)
ser
wǒ (我)
yo
xuésheng (学生)
estudiante
xuéshēngmen (学生们)
estudiantes
Zhōngguó (中国)
China
"búshì
(不是)"
no es
"de
(的)"
partícula posesiva
"guó
(国)"
país
"hànyǔ
(汉语)"
chino
"nǎ
(哪)"
de qué
"ne
(呢)"
partícula interrogativa
"péngyou
(朋友)"
amigo
"péngyoumen
(朋友们)"
amigos
"shéi
(谁)"
quién
"tā
(他)"
él
"tā
(她)"
ella
"tāmen
(他们)"
ellos
"tāmen
(她们)"
ellas
"tóngxué
(同学)"
compañero
bā (八)
8
dà (大)
grande
duō (多)
muchos
èr (二)
2
èrshí (二十)
20
èrshíyī (二十一)
21
jǐ (几)
cuántos
jiā (家)
familia
jīnnián (今年)
este año
jiǔ (九)
9
le (了)
partícula de pasado
liù (六)
6
míngnián (明年)
el año que viene
nǚ'ér (女儿)
hija
qī (七)
7
sān (三)
3
sānshí (三十)
30
shí (十)
10
shíbā (十八)
18
shíèr (十二)
12
shíjiǔ (十九)
19
shíliù (十六)
16
shíqī (十七)
17
shísān (十三)
13
shísì (十四)
14
shíwǔ (十五)
15
shíyī (十一)
11
sì (四)
4
sìshí (四十)
40
sìshísān (四十三)
43
suì (岁)
edad
wǔ (五)
5
wǔshí (五十)
50
wǔshísì (五十四)
54
yī (一)
1
yǒu (有)
tener
kǒu (口)
contador para familia
"shìde
(是的)"
"gè
(个)"
clasificador para contar
"líng
(零)"
cero
cài (菜)
comida
dú (读)
leer
hànzì (汉字)
carácter chino
hěn (很)
muy
huì (会)
saber
māma (妈妈)
mamá
shuō (说)
hablar
shuōhuà (说话)
conversar
xiě (写)
escribir
zěnme (怎么)
cómo (2 sílabas)
zì (字)
palabra
zuò (做)
hacer
hǎochī (好吃)
rico
búhuì (不会)
no sabe
"hào
(号)"
número
"jīntiān
(今天)"
hoy
"kàn
(看)"
mirar
"míngtiān
(明天)"
mañana
"qiántiān
(前天)"
anteayer
"qǐng
(请)"
por favor
"qù
(去)"
ir
"shū
(书)"
libro
"wèn
(问)"
preguntar
"xīngqī
(星期)"
semana
"xīngqīyī
(星期一)"
lunes
"xīngqīèr
(星期二)"
martes
"xīngqīsān
(星期三)"
miércoles
"xīngqīsì
(星期四)"
jueves
"xīngqīwǔ
(星期五)"
viernes
"xīngqīliù
(星期六)"
sábado
"xīngqītiān
(星期天)"
domingo (t)
"xuéxiào
(学校)"
colegio
"yuè
(月)"
mes
"yīyuè
(一月)"
enero
"èryuè
(二月)"
febrero
"sānyuè
(三月)"
marzo
"sìyuè
(四月)"
abril
"wǔyuè
(五月)"
mayo
"liùyuè
(六月)"
junio
"qīyuè
(七月)"
julio
"bāyuè
(八月)"
agosto
"jiǔyuè
(九月)"
septiembre
"shíyuè
(十月)"
octubre
"shíyīyuè
(十一月)"
noviembre
"shíèryuè
(十二月)"
diciembre
"zuótiān
(昨天)"
ayer
"qǐngwèn
(请问)"
disculpe
"kànshū
(看书)"
leer un libro
"duì
(对)"
Correcto
"rì
(日)"
sol
"xīngqīrì
(星期日)"
domingo (r)
"búduì
(不对)"
incorrecto
bēizi (杯子)
copa
chá (茶)
chábēi (茶杯)
taza
chī (吃)
comer
duōshǎo (多少)
cuánto
hē (喝)
beber
kuài (块)
rápido
mǎi (买)
comprar
mǐfàn (米饭)
arroz
nà (那)
ese
qián (钱)
dinero
shāngdiàn (商店)
tienda
xiǎng (想)
querer
xiàwǔ (下午)
tarde
zhè (这)
este
zuòfàn (做饭)
cocinar
"zhème
(这么)"
tan
bàba (爸爸)
papá
diànyǐngyuàn (电影院)
cine
érzi (儿子)
hijo
gōngzuò (工作)
trabajar
gǒu (狗)
perro
māo (猫)
gato
nàr (那儿)
ese(r)
nǎr (哪儿)
dónde
xià (下)
debajo
xiàmiàn (下面)
abajo
xiǎo (小)
pequeño
yīshēng (医生)
doctor
yīyuàn (医院)
hospital
yǐzi (椅子)
silla
zài (在)
estar
"búzài
(不在)"
no está
běn (本)
clasificador de libros
diànnǎo (电脑)
ordenador
hé (和)
y
hòumiàn (后面)
detrás
lǐ (里)
interior
lǐmiàn (里面)
dentro
méi (没)
no (m)
méiyǒu (没有)
no hay
néng (能)
poder
qiánmiàn (前面)
delante
shàng (上)
encima
shàngmiàn (上面)
encima de
wáng fāng (王方)
Wang Fang
xiè péng (谢鹏)
Xie Peng
zhèr (这儿)
aquí
zhuōzi (桌子)
mesa
zuò (坐)
sentarse
běijīng (北京)
Pekín
chīfàn (吃饭)
comer algo
diǎn (点)
punto, en punto
diànyǐng (电影)
película
fēn (分)
punto
huí (回)
volver
qián (前)
antes
shíhou (时候)
cuando
wǒmen (我们)
nosotros
xiànzài (现在)
ahora
zhōngwǔ (中午)
mediodía
zhù (住)
vivir
ài (爱)
amar
lái (来)
venir
lěng (冷)
frío
rè (热)
caliente
shēntǐ (身体)
cuerpo
shuǐ (水)
agua
shuǐguǒ (水果)
fruta
tài (太)
demasiado
tiānqì (天气)
tiempo
xiàyǔ (下雨)
llover
xiǎojiě (小姐)
señorita
xiē (些)
algunos
yǔ (雨)
lluvia
zěnmeyàng (怎么样)
cómo (3 sílabas)
zhèyàng (这样)
así