Irregular Verbs

STUDY
PLAY
be
thi` là bị ở
break
bữa ăn
buy
mua
blow
gió
come
mời vào
cut
di chyển
do
làm
draw
vẽ
eat
ăn
fly
bay
go
đi
have
lost
thua
see
thấy
run
chạy
sing
hát
sleep
ngủ
swim
bơi
think
nghĩ rằng
win
thắng