Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

I've tried to include some pronunciation keys since Danish is so difficult to pronounce based on the text

Det var ikke meningen

It wasn't supposed to be like that!
(a kind of apology)
Day ver ike meaning

en, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni

1,,2,3,4,5,6,7,8,9

beskidt

dirty

forside

front

Know

ved
voolth

skirt

nederdel
nil-dah-dil

venner

friends

En

A/an/one

gået

got
gone
like "goal"

Miss

savne
sah-own

well... intended to show interest

Nåh
noah

Hvad kan jeg hjælpe med?

How may I help you?

han

he
hehn

Jeg har fri

I am free or I'm off work

Water

Vand
vendt

Hvordan klarer jeg mig?

How am I doing?
Vor-den klah yi my

du skal på arbejde i morgen

You have to work tomorrow

bagdel

buttocks
bau-del

Det

This/It

gerne

gairn
(politeness marker)

really? Is that true?

Er det rigtigt?
Er duh rey-tee

Kompliceret

Complicated
kom-play-sil

sødmælk

soht-maelk
fat milk

ved

know
voolth

seneste

latest
seen-uhs-eh

drikke

drink
drik-er

soft

blød
blooth

long

laenge

koreplan

timetable

nederdel
nil-dah-dil

skirt

60 = tres
70 = halvfjerds
80 = firs
90 = halvfems

truss
hell-fiahz
fierce
hell-femms

10 = ti
20 = tyve
30 = tredive
40 = fyrre
50 = halvtreds

tee
teeoo
trahveh
fooreh
hal-tres

morgen

tomorrow
(mowen)

A liter of fat milk

En liter sødmælk

A liter of low fat milk

En liter letmælk

af

of
a (short a sound)

Aftale

Dea/Agreement
Ow-tel

Aften

evening

Asien

Asia

ask for

bede om

at gribe fat i noger

to grasp (something)

at home

hjemme

at vaere tilfreds

to be satisfied

bag

pose (poze)

beskidt

dirty

bestille

to book

blød

soft
"blooth"

bord

table

brug

to use or to need
brooh

Can you speak more slowly

Kan du taler lidtt langsommere
kan doo
ta-ler lit lang-sohm-ah

chairman

formand

Come with me

kom med mig
kohm meh my

da

when (past tense)

Det er Debbie

This is Debbie

Det er hos Menninger

This is at Menninger

det er sengetid for dig

it's bedtime for you

Det må jeg nok sige

I dare say so/wow
day moh yi knock see

Det var ikke meningen.

it wasn't supposed to be like that (a kind of apology)

det ved jeg godt

I know
day voolth yi got

disse

these
deez-uh

doing

klarer
klar

du får mig til at føle mig

you make me to feel me
doo for my til et ful-eh my

Easter

påske
poh-ske

en kaffe

a coffee

En masse + noun

a lot of XXX

En pose kaffe

A bag of coffee

enlarged, big

stort

Er det noget I kan klare?

Er day no i ken klah
Is that possible?
idiomatic

Er du kendt her i området?

Are you familiar with this neighborhood
literally... are you famous here?
er doo kan hair ee ormold

(es-prasso) expresso

(es-prasso) expresso

Et glas vand

A glass of water
et glass vendt

eyes

øjne
oyn

far

father

farmor

paternal grandmother

farvel

good-bye (farewell)

feel

føle

fjernsyn

fee-ern-sehn
television
it means "far sight"

fjols

ass
(fee-uhltz)

Frygtelig

terrible/awful
for-ferd-lee

Glædelig

Happy (as in Easter)
Glill-ee

Goddag

Hello/Good day

Gone

Væk
"vik"

green

grøn

gået

got
gone
like "goal" this is the verb version of gone

ham

him
(hohm)

han

he
(hehn)

her

hende
heen-uh

Hvorhenne

where? (as in physical location)

Hvor finder jeg...?

How do I find?
vor fin-a yi

Hvor meget koster det

How much is it?
voar mall kohs-dah deh

hun

she
"hoon"

hvor er?

where is? (less clear-- not necessarily referring to location)

How do I find

Hvor finder jeg...?

where lies?

Hvor ligger
(vor ligger)

Hvor meget koster det

How much is it?
voar mall kohs-dah deh

Hvornår

when
vornor

hårdt

hard

Højre

right
hoy-yah

i aften

tonight

Jeg er lige i gang med at...

I am doing ... something right now

Jeg er i gang med at...

I am doing something

likewise

i lige måde
ih leel mul
(in the same way)

I want to make love with you

jeg vil elske med dig
Yi vil elske mil die

I want you

jeg vil have dig
Yi vill heh die

I will miss you when you are gone

Jeg vil savne dig når du er gået.
Yi vill sah-own die nohr du er god

I would like (polite)

Jeg vil gerne

I would like a coffee please

Jeg vil godt bede om en kaffe, tak.

I would like to

Jeg vil godt

i'm going home

Jeg tager hjem
yi tar yem

I'm off early/late

Jeg har tidligt/sent fri
yi har til-uh free
yi har saint free

indeni

inside (inee)

it's bedtime for you

det er sengetid for dig
deh err sing-ooh-teed fohr dye

I'll try

jeg vil prove
Yi will prou-v-

jeg er så forelsket i dig

I am so in love with you
Yi err so fohr-elska(l) ee die

Jeg vil gerne bestille et bord til seks personer.

I would like to book a table for six people.

jeg vil vinde

I will win
Yi veh vin

juices

safter

Kaffe Latte

latte

Kaffe

coffee

Kan du taler lidtt langsommere

Can you speak more slowly
Kan du taler lidtt langsommere
kan doo
ta-ler lit lang-sohm-ah

klarer

doing
(klar)

Klip

cut (as in haircut)

know

ved
voolth

Kompliceret

Complicated
kom-play-sil

kærlig

tender
(care-lee)

laerer

teacher

langsommere

slower
lang-sohm-ah

lave

to make
lay-oh

lidtt

little
"lit"

liter

liter
(leet-eh)

lovely

Skøn
skuhn

lyst

pleasure
loost

Mad (danish)

Food
Mel (soft l)

masturbate

onanere

maternal grandmother

mormor

meget

very
mall

men (danish)

but

Milk

Mælk

mor

mother

mormor

maternal grandmother

nye

new
"noo" (glottal stop)

når

when
nohr

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording