18 terms

chinese

STUDY
PLAY
ren
person
question
ma
huan
like
welcome
ying
come
lai
yi
one
two
er
san
three
si
four
five
wu
liao
six
seven
chi
ba
eight
nine
jiao
shi
ten
zhong
middle
study
xue
thanks
xie