Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

ehekutibo

kapangyarihan ng pinunong magpatupad ng batas.

kolonya

isang bansang sinakop at pinamunuan ng ibang bansa.

lehislatibo

kapangyarihan ng pinunong gumawa o lumikha ng batas

pribilehiyo

mga karapatan, kalakasan, o benepisyong para lamang sa iilang taong nabiyayaan nito

Consejo de Indias

gumagawa ng mga mga patakaran o batas para sa mga bansang nasakop ng Espanya.

1836

Taon kung kailan ang mga bagay na nauukol sa pagiging Pilipinas ay hinawakan ng Ministro de Ultramar sa tulong ng Consejo de Filipinas sa Madrid.

viceroy

Kumakatawan para sa Consejo sa isang kolonya.

sentralisadong pamahalaan

ang katangian ng pamumuno at pamahalaang itinatag ng mga Espanyol sa ating bansa, kung saan ang kapangyarihan ng pamahalaang Espanyol ay nagmumula sa pamahalaang pambansa.

pamahalaang lokal

pinangangasiwaan ng pambansang pamahalaan, ang antas ng pamamahalang ito ang nangangasiwa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at katarungan sa mga gawaing pampubliko, at iba pang may kaugnayan sa kapakanan ng bansa.

gobernador-heneral

pinakamataas at pinakamakapangyarihang opisyal na hinirang ng hari ng Espanya bilang kinatawan niya sa bansa. Mga Espanyol lamang ang may karapatang makuha ang posisyong ito.

100

bilang ng lahat ng naging gobernador-heneral sa Pilipinas

Miguel Lopez de Legaspi

unang gobernador-heneral sa Pilipinas.

Diego de los Rios

huling gobernador-heneral sa Pilipinas.

cumplase

isang uri ng kapangyarihan kung saan maaring hindi ipatupad ng gobernador-heneral ang mga batas na nagmumula sa hari ng Espanya lalo na kung ang batas ay hindi angkop para sa pangangailangan ng kolonya.

Real Audiencia

kataas-taasang hukuman ng bansa noong panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Dito nililitis ang mga pinunong papaalis at mapang-abuso sa tungkulin. Binubuo ito ng apat na oidor o mahistrado o hukom (judge).

tiniente de gran chanciller

bukod sa gobernador-heneral, isang piskal at isang alguacil mayor, ito ang isa pa sa apat na oidor ng Real Audiencia.

residencia

isang proseso kung saan ang Audiencia at ang bagong gobernador-heneral ay nagsasagawa ng imbestigasyon hinggil sa panunungkulan ng dating gobernador-heneral at iba pang mga opisyal sa ilalim ng kanyang pamumuno.

Visitador

isang tagapagsiyasat ng ipinadadala ng hari ng Espanya upang magmasid sa kalagayan ng bansa. Gumagawa siya ng ulat ukol sa mga opisyal at pinuno ng kolonya.

vice real patron

karapatan ng gobernador-heneral na pumili at mag-alis ng pinuno ng simbahan at pangunahan ang iba pang usapin hinggil dito.

Haring Felipe II

ang haring nagtatag ng Real Audiencia, isa sa tatlong pamamaraan/proseso/institusyong itinayo/ipinatupad upang maiwasan ang mga pang-aabuso at masubaybayan ang sistema ng pamamalakad ng gobernador-heneral.

encomienda

isang sistema ng pamamahala ng mga Espanyol na pinamumunuan ng isang encomendero ang isang malaking lupain sa pahintulot ng hari ng Espanya.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording