Pamahalaang Itinatag ng mga Espanyol

STUDY
PLAY
ehekutibo
kapangyarihan ng pinunong magpatupad ng batas.
kolonya
isang bansang sinakop at pinamunuan ng ibang bansa.
lehislatibo
kapangyarihan ng pinunong gumawa o lumikha ng batas
pribilehiyo
mga karapatan, kalakasan, o benepisyong para lamang sa iilang taong nabiyayaan nito
Consejo de Indias
gumagawa ng mga mga patakaran o batas para sa mga bansang nasakop ng Espanya.
1836
Taon kung kailan ang mga bagay na nauukol sa pagiging Pilipinas ay hinawakan ng Ministro de Ultramar sa tulong ng Consejo de Filipinas sa Madrid.
viceroy
Kumakatawan para sa Consejo sa isang kolonya.
sentralisadong pamahalaan
ang katangian ng pamumuno at pamahalaang itinatag ng mga Espanyol sa ating bansa, kung saan ang kapangyarihan ng pamahalaang Espanyol ay nagmumula sa pamahalaang pambansa.
pamahalaang lokal
pinangangasiwaan ng pambansang pamahalaan, ang antas ng pamamahalang ito ang nangangasiwa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at katarungan sa mga gawaing pampubliko, at iba pang may kaugnayan sa kapakanan ng bansa.
gobernador-heneral
pinakamataas at pinakamakapangyarihang opisyal na hinirang ng hari ng Espanya bilang kinatawan niya sa bansa. Mga Espanyol lamang ang may karapatang makuha ang posisyong ito.
100
bilang ng lahat ng naging gobernador-heneral sa Pilipinas
Miguel Lopez de Legaspi
unang gobernador-heneral sa Pilipinas.
Diego de los Rios
huling gobernador-heneral sa Pilipinas.
cumplase
isang uri ng kapangyarihan kung saan maaring hindi ipatupad ng gobernador-heneral ang mga batas na nagmumula sa hari ng Espanya lalo na kung ang batas ay hindi angkop para sa pangangailangan ng kolonya.
Real Audiencia
kataas-taasang hukuman ng bansa noong panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Dito nililitis ang mga pinunong papaalis at mapang-abuso sa tungkulin. Binubuo ito ng apat na oidor o mahistrado o hukom (judge).
tiniente de gran chanciller
bukod sa gobernador-heneral, isang piskal at isang alguacil mayor, ito ang isa pa sa apat na oidor ng Real Audiencia.
residencia
isang proseso kung saan ang Audiencia at ang bagong gobernador-heneral ay nagsasagawa ng imbestigasyon hinggil sa panunungkulan ng dating gobernador-heneral at iba pang mga opisyal sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Visitador
isang tagapagsiyasat ng ipinadadala ng hari ng Espanya upang magmasid sa kalagayan ng bansa. Gumagawa siya ng ulat ukol sa mga opisyal at pinuno ng kolonya.
vice real patron
karapatan ng gobernador-heneral na pumili at mag-alis ng pinuno ng simbahan at pangunahan ang iba pang usapin hinggil dito.
Haring Felipe II
ang haring nagtatag ng Real Audiencia, isa sa tatlong pamamaraan/proseso/institusyong itinayo/ipinatupad upang maiwasan ang mga pang-aabuso at masubaybayan ang sistema ng pamamalakad ng gobernador-heneral.
encomienda
isang sistema ng pamamahala ng mga Espanyol na pinamumunuan ng isang encomendero ang isang malaking lupain sa pahintulot ng hari ng Espanya.