Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Upang higit na mapadali ang pamamahala sa bansa, ang pamahalaang pambansa ay hinati sa maliliit na yunit na pinamumunaan ng mga lokal na pinuno na nasa ilalim pa din ng pamahalaang sentral.

encomienda

isang sistema ng pamamahala ng mga Espanyol kung saan pinamumunuan ng isang encomendero ang isang malaking lupain sa pahintulot ng hari ng Espanya. Karaniwang gantimpala ito ng Hari ng Espanya sa kanyang mga tauhang Espanyol. Ang Cebu at ilang pook malapit sa Maynila ang kauna-unahang nasakop ng ganitong sistema.

encomendero

namumuno sa isang encomienda. Tungkulin nilang mangulekta ng buwis at mangalaga sa kapakanan ng kanilang nasasakupan. Marami sa mga ito ang umabuso sa kanilang posisyon.

pamahalaang panlalawigan

ito ang ipinalit sa mapang-abusong sistemang encomienda. May dalawang uri ng ganitong pamamahala -- ang alcaldia at ang corregimiento.

alcaldia

isang uri ng pamahalaang panlalawigan, ito ay pinamumunuan ng alcalde-mayor. Ito ay isang malawak na lugar kung saan nasakop na ng mga Espanyol at kumikilala na sa pamahalaang Espanyol.

corregimiento

pinamumunuan ng corregidor, ito ay lalawigang hindi pa ganap na napapasuko ng mga Espanyol.

alcalde-mayor at corregidor

ang mga ito ang kinatawan ng gobernador-general sa mga lalawigan. Sila ang punong tagapag-paganap at tagapangasiwa sa koleksyon ng buwis, gawaing pangrelihiyon at pang-edukasyon sa kanilang nasasakupan.

indulto de commecio

pribilehiyo ng alcalde-mayor at corregidor kung saan ay maari silang lumahok sa kalakalang galyon.

pueblo o bayan

bumubuo sa mga lalawigan; pinamumunuan ng gobernadorcillo na di bababa sa 25 taong gulang at naging tenyente mayor o cabeza de barangay na.

casa tribunal

isang gusaling tinutuluyan ng mga bisita at manlalakbay sa mga bayan. Ito ay pinangangasiwaan ng gobernadorcillo.

polo y servicios

isang porma ng sapilitang paggawa kung saan ang mga karaniwang tao ay dapat magtrabaho ng libre o walang sahod. Kabilang sa pribilehiyo ng gobernadorcillo ang hindi pagbabayad ng buwis at ang exemption (hindi kasali) sa sapilitang paggawang ito.

barangay

pinakamaliit na yunit ng pamahalaan noon. Nagmula ito sa hinati-hating pueblo o bayan. Pinamumunuan ito ng cabeza de barangay kung saan paniningil ng buwis ang kanyang pangunahing tungkulin. Hindi rin siya nagbabayad ng buwis at hindi kabilang sa polo y servicios.

principalia

grupo ng aristokrasya o mga pangunahing tao sa bayan kasama ang gobernadorcillo.

ayuntamiento

mga lungsod na binubuo ng malalaki at mauunlad na mga pueblo. Pinamumunuan ng alcade at mga konsehal. Sentro ng kalakalan, edukasyon at iba pang gawain. Hindi ito sakop ng pamahalaang panlalawigan dahil ito ay may sariling charter. Kabilang dito ang Cebu, Matnila, Lipa, Albay, Arevalo, Jaro, Naga at Vigan

Emilio Aguinaldo

sa edad 17 taon, siya ang pinakabatang naging vadeza de barangay.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording