Pamahalaang Lokal

Upang higit na mapadali ang pamamahala sa bansa, ang pamahalaang pambansa ay hinati sa maliliit na yunit na pinamumunaan ng mga lokal na pinuno na nasa ilalim pa din ng pamahalaang sentral.
STUDY
PLAY
encomienda
isang sistema ng pamamahala ng mga Espanyol kung saan pinamumunuan ng isang encomendero ang isang malaking lupain sa pahintulot ng hari ng Espanya. Karaniwang gantimpala ito ng Hari ng Espanya sa kanyang mga tauhang Espanyol. Ang Cebu at ilang pook malapit sa Maynila ang kauna-unahang nasakop ng ganitong sistema.
encomendero
namumuno sa isang encomienda. Tungkulin nilang mangulekta ng buwis at mangalaga sa kapakanan ng kanilang nasasakupan. Marami sa mga ito ang umabuso sa kanilang posisyon.
pamahalaang panlalawigan
ito ang ipinalit sa mapang-abusong sistemang encomienda. May dalawang uri ng ganitong pamamahala -- ang alcaldia at ang corregimiento.
alcaldia
isang uri ng pamahalaang panlalawigan, ito ay pinamumunuan ng alcalde-mayor. Ito ay isang malawak na lugar kung saan nasakop na ng mga Espanyol at kumikilala na sa pamahalaang Espanyol.
corregimiento
pinamumunuan ng corregidor, ito ay lalawigang hindi pa ganap na napapasuko ng mga Espanyol.
alcalde-mayor at corregidor
ang mga ito ang kinatawan ng gobernador-general sa mga lalawigan. Sila ang punong tagapag-paganap at tagapangasiwa sa koleksyon ng buwis, gawaing pangrelihiyon at pang-edukasyon sa kanilang nasasakupan.
indulto de commecio
pribilehiyo ng alcalde-mayor at corregidor kung saan ay maari silang lumahok sa kalakalang galyon.
pueblo o bayan
bumubuo sa mga lalawigan; pinamumunuan ng gobernadorcillo na di bababa sa 25 taong gulang at naging tenyente mayor o cabeza de barangay na.
casa tribunal
isang gusaling tinutuluyan ng mga bisita at manlalakbay sa mga bayan. Ito ay pinangangasiwaan ng gobernadorcillo.
polo y servicios
isang porma ng sapilitang paggawa kung saan ang mga karaniwang tao ay dapat magtrabaho ng libre o walang sahod. Kabilang sa pribilehiyo ng gobernadorcillo ang hindi pagbabayad ng buwis at ang exemption (hindi kasali) sa sapilitang paggawang ito.
barangay
pinakamaliit na yunit ng pamahalaan noon. Nagmula ito sa hinati-hating pueblo o bayan. Pinamumunuan ito ng cabeza de barangay kung saan paniningil ng buwis ang kanyang pangunahing tungkulin. Hindi rin siya nagbabayad ng buwis at hindi kabilang sa polo y servicios.
principalia
grupo ng aristokrasya o mga pangunahing tao sa bayan kasama ang gobernadorcillo.
ayuntamiento
mga lungsod na binubuo ng malalaki at mauunlad na mga pueblo. Pinamumunuan ng alcade at mga konsehal. Sentro ng kalakalan, edukasyon at iba pang gawain. Hindi ito sakop ng pamahalaang panlalawigan dahil ito ay may sariling charter. Kabilang dito ang Cebu, Matnila, Lipa, Albay, Arevalo, Jaro, Naga at Vigan
Emilio Aguinaldo
sa edad 17 taon, siya ang pinakabatang naging vadeza de barangay.