Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

timog silangang

Matagagpuan ang Pilipinas sa __________ bahagi ng Asya.

Asya

Ang _____ ang pinakamalaking kontinente sa mundo, at nahahati ito sa iba't ibang rehiyon

kontinente

Ang Asya ang pinakamalaking __________ sa mundo, at nahahati ito sa iba't ibang rehiyon

Mainland Asya

Binubuo ang Asya ng dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay and __________ at ito ay malaking masa ng lupain na nakakabit sa kontinente ng Europa.

masa

Binubuo ang Asya ng dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay and Mainland Asya at ito ay malaking _____ ng lupain na nakakabit sa kontinente ng Europa.

arkipelago at pulo

Binubuo ang Asya ng dalawang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay hiwa-hiwalay na binubuo ng mga bansang __________ . Kasama rito ang Pilipinas.

relatibong lokasyon

Ang lokasyon ng isang bansa ay mailalarawan sa dalawang paraan, ang eksaktong lokasyon at ng __________.

eksaktong lokasyon

Ang lokasyon ng isang bansa ay mailalarawan sa dalawang paraan, ang __________ at ng relatibong lokasyon.

eksaktong lokasyon

Ang __________ ay pagtukoy sa latitud at longhitud na kinaroroonan ng bansa.

latitud at longhitud

Ang eksaktong lokasyon ay pagtukoy sa __________ na kinaroroonan ng bansa.

longhitud

Ang _____ ay guhit na patayo sa globo.

latitud

Ang _____ ay guhit na pahalang (pahiga) sa globo.

patayo

Ang longhitud ay guhit na _____ sa globo.

pahalang

Ang latitud ay guhit na _____ (pahiga) sa globo.

relatibong lokasyon

Ang __________ ay ang pagtukoy sa mga karatig (kalapit) nitong bansa.

karatig

Ang relatibong lokasyon ay ang pagtukoy sa mga _____ (kalapit) nitong bansa.

4'-21' hilagang longhitud.

Ang eksaktong lokasyon ng Pilipinas ay __________ at 116'-126' silangang longhitud.

116'-126' silangang longhitud

Ang eksaktong lokasyon ng Pilipinas ay 4'-21 hilagang longhitud at __________.

Luzon, Visayas at Mindanao

Nahahati sa tatlong malalaking pangkat ng pulo ang Pilipinas: ________ _________ ____________.

7,107

Binubuo ang Pilipinas ng _____ pulo ngunit 2,773 lamang ang may pangalan at hindi lahat ay may nakatira.

300,000 kilometro kwadrado

Ang Pilipinas ay may sukat na tinatayang ________________ o 116 000 milya kwadrado.

116 000 milya kwadrado

Ang Pilipinas ay may sukat na tinatayang 300,000 kilometro kwadrado o _______________.

Pacific Ocean

Ang hangganan na anyong tubig ng Pilipinas ay _____ sa silangan.

South China Sea

Ang hangganan na anyong tubig ng Pilipinas ay _____ sa kanluran.

Bashi Channel

Ang hangganan na anyong tubig ng Pilipinas ay _____ sa hilaga.

Celebes Sea

Ang hangganan na anyong tubig ng Pilipinas ay _____ sa timog.

Luzon

Ang _____ ang pinakamalaking pangkat ng mga pulo sa Pilipinas.

Mindanao

Ang _____ ang pangalawa sa laki na pangkat ng mga pulo sa Pilipinas.

Visayas

Ang _____ ang pinakamaliit na pangkat ng mga pulo sa Pilipinas.

Y'ami ng Batanes

Ang pinakadulong isla ng bansa sa hilagay ay ang _________.

Saluag ng Sibutu

Ang pinakadulong isla ng Pilipinas sa timog ay ang ________ .

panahon

Ang _____ ay ang pabago-bagong kalagayan ng papawirin sa araw-araw.

klima

Ang _____ ay tumutukoy sa pangmatagalang kalagayan ng panahong umiiral sa lugar.

tag-ulan at tag-araw

Ang dalawang uri ng panahon sa Pilipinas ay .

silangang bahagi

ang __________ ng bansa ay nakararanas ng tag-ulan sa buong taon.

apat

_____ ang uri ng klima sa Pilipinas kung pagbabatayan ang distribusyon ng ulan sa bansa.

tropikal

Ang klima ng Pilipinas ay _____ dahil sa pagkakaroon nito ng dalawang uri ng panahon.

lokasyon

Ang mga bansa ay may iba't ibang klima. Ang _____ ng mga bansa sa daigdig ang dahilan ng pagkakaroon ng mga ito ng magkakaibaong klima.

bako-bako

Ang Pilipinas ay may ______ na kalupaan. Nakakalat sa bansa ang maraming bundok, bulkan, bulubundukin at talampas.

Luzon

Matatagpuan sa _____ ang 3 hanay ng mga bundok: Sierra Madre, Cordillera Mountains at Caraballo Mountains.

bayan at lungsod

Ang mga ______________ ay karaniwang matatagpuan sa pagitan ng dagat at paanan ng bundok, pati na rin sa mga talampas.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording