22 terms

Grundkemi 1

STUDY
PLAY
pH
Visar om något är surt eller basiskt.
Kokpunkt
Den temperatur då ett ämne går från flytande till gasform.
Vattenlöslighet
Ett mått på hur mycket ett fast ämne kan lösa sig i vatten.
Alkemi
Så kallas den kemin som fanns innan den moderna kemin.
Hypotes
En gissning på vad du tror ska hända vid ett experiment.
Analys
Att undersöka genom att plocka isär.
Syntes
Att tillverka något eller sätta ihop något.
Kemiskt tecken
En förkortning på ett grundämne. Består av en stor bokstav och ibland en liten efter.
Frätande
När syror och baser löser upp ett annat ämnen (t.ex. metaller).
Oxiderande
En farosymbol. Ett ämne som kan reagera kraftigt med andra ämnen.
Farosymbol
En symbol på en kemisk produkt som visar om och i så fall hur den är farlig.
Grundämne
Naturens byggstenar. Allt är uppbyggd av grundämnen. Det finns runt 115 olika.
Proton
En del av atomen. Den är positiv laddad och finns i atomkärnan.
Neutron
En del av atomen. Den har neutral laddning och finns i atomkärnan.
Elektron
En del av atomen. Den har negativ laddning och cirkulerar runt atomkärnan.
Kemisk förening
När två eller flera olika grundämnen sitter ihop.
Partikelmodellen
Ett sätt att förklara händelser genom att tänka att allt består av små partiklar.
Densitet
Hur kompakta ämnen är. Ämnes täthet. Räkna ut densiteten genom att ta massan genom volymen.
Temperatur
Ett mått på hur mycket atomer rör sig.
Aggregationsform
De tillstånd alla grundämnen kan vara i. Det finns fast, flytande och gas.
Kemikalisk förändring
En förändring hos ett ämne som beror på en kemisk reaktion.
Fysikalisk förändring
En förändring hos ett ämne. Inget nytt bildas men ämnen kan byta fas (aggregationsform).
OTHER SETS BY THIS CREATOR