22 terms

Gas, metall, vatten och pH 1

STUDY
PLAY
Atmosfär
Det luftlager som finns mellan jordytan och rymden.
Kemiskt tecken
En förkortning av ett grundämnes namn.
Kemisk förening
Två eller fler olika grundämnen som sitter ihop.
Fotosyntes
En den kemiska reaktion som gör att växter kan omvandla solljus till druvsocker (energi).
Cellandning
När en organism bryter ner druvsocker med hjälp av syre för att få energi. Koldioxid och vatten bildas.
Rosta
När järn reagerar med syre.
Ärga
När syre reagerar med koppar och bildar en grön kemisk förening. Syns på kyrktak.
Ädelgas
En gas som sällan reagerar med andra ämnen.
Växthusgas
En gas som förstärker växthuseffekten.
Luftfuktighet
Vattenånga som finns i luft.
UV-ljus
Ljus med högre energi än vanligt ljus. Den gör oss solbrända.
Freon
En kemisk förening (O3) som förstör ozonskiktet.
Påvisa
Att i kemin bevisa att t.ex att ett ämnen är det man tror.
Reagens
Ett ämne som används när något ska påvisas.
Protein
Ett ämne som bygger upp kroppen.
Ofullständig förbränning
En brand utan tillräckligt med syre. Koloxid bildas.
Partikel
Något väldigt litet. En proton, lite sot eller bara mikroskopiskt skräp.
Smog
Sot som blandats med luftfuktigheten (vattenånga).
Brandtriangeln
En triangel som visar vad en eld behöver för att finns (värme, brännbart material, syre).
Antändningstemperatur
Den temperatur när något börjar brinna.
Flampunkt
Den temperatur när ett ämnen avger brännbara gaser.
Tryckvåg
En våg av gaser som bildas vid en explosion.
OTHER SETS BY THIS CREATOR