18 terms

Gas, metall, vatten och pH 3

STUDY
PLAY
Indikator
Något som visar pH.
pH-meter
En elektronisk apparat som mäter pH.
Kungsvatten
Extremt frätande syra. En blandning av saltsyra och salpetersyra.
Ädelmetall
En metall som ogärna reagerar med andra ämnen.
Växtsyra
Samma sak som organisk syra. Vanliga syror i naturen.
Organisk syra
En syra som ofta finns i naturen till exempel i frukt och bär.
Neutralisation
När en bas och syra blandas och pH utjämnas.
Surt regn
Regn med lågt pH.
Glaciär
En samling snö och is. Den är stor och rör på grund av sin egen tyngd.
Grundvatten
Vatten som finns nere i marken.
Ytvatten
Synligt vatten i sjöar som används i vattenreningsverk.
Virtuellt vatten
Den mängd vatten som går för att tillverka ett föremål.
Flockning
Att, vid vattenrening, blanda i ämnen som reagerar med föroreningar och sjunker till botten i bassängen.
Sedimentering
Att skilja ämnen åt. När fasta partiklar i en vätska (ej lösta) sjunker mot botten.
Filtrering
Att skilja fast partiklar från en vätska.
Mikroorganism
En organism som är pytteliten så mikroskop måste användas för att se den.
Biogas
Brännbara gaser av kolväten t.ex. metan, etan som är tillverkade utan att öka koldioxidhalten i atmosfären.
Övergödning
Att gödsla för mycket så naturen tar skada.
OTHER SETS BY THIS CREATOR