18 terms

Organisk kemi 2

STUDY
PLAY
Kolväte
Ett ämne som består av kol och väte.
Nomenklatur
Så kallas systemet när kolväten får sina namn.
Metanserie
Metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan.
Alkaner
De enklaste kolvätena som endast innehåller kol, väte och enkelbindningar. Metan, etan, propan o.s.v.
Molekyl
Ett sätt som atomer kan sitta ihop på.
Molekylformel
En kemisk formel för molekyler.
Strukturformel
Ett sätt att visa hur kolväten ser ut genom att rita dem.
Isomer
När den kemiska formeln är samma hos två kolväten men strukturformeln är olika.
Kolkedja
Den rad av sammansatta kolatomer i ett kolväte.
Kokpunkt
Den temperatur då ett ämne övergår från flytande till gasform.
Smältpunkt
Den temperatur då ett ämnen övergår från fast till flytande form.
Organisk
Något som innehåller kol.
Mättade kolväten
Kolväten med enbart enkelbindningar.
Omättade kolväten
Kolväten med enbart dubbelbindningar och trippelbindningar.
Dubbelbindning
Då en kolatom binder en annan kolatom med två bindningar.
Trippelbindning
När två kolatomer binder till varandra med tre bindningar.
Alkener
Kolväten som endast innehåller kol, väte och dubbelbindningar. Eten, propen, buten o.s.v.
Alkyner
Kolväten som endast innehåller kol, väte och trippelbindningar. Etyn, propyn, butyn o.s.v.
OTHER SETS BY THIS CREATOR