19 terms

Hållbar utveckling 1

STUDY
PLAY
Hållbar utveckling
Det innebär att människor ska kunna leva av jordens resurser utan att förbruka dem eller påverka miljön på ett negativt sätt.
Ekologisk hållbarhet
Handlar om att bevara viktiga ekologiska punkter t. ex. bevara biologisk mångfald, inte förändra klimat eller förorena naturen.
Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk utveckling får inte ske på bekostnad av försämring av miljön eller människans sociala situation.
Ekosystem
Ett avgränsad område där växter och djur lever.
Social hållbarhet
Att människor lever i ett rättvist samhälle med grundläggande standard (välfärd) som kommer alla till del.
Biologisk mångfald
Att ett ekosystem innehåller många olika arter, att det finns variation inom arten och att det många olika naturtyper.
Ekosystemtjänster
Händelser i ett ekosystem som gynnar människan. T. ex. att blommar pollineras och jorden filtrerar vatten m.m.
Övergödning
När kväve, fosfor, Kalium (NPK) tillförs naturen så växtligheten ökar.
Nedbrytare
Organismer i naturen som bryter ner döda växter och djur. Exempel på nedbrytare är bakterier, svampar, insekter och maskar.
Organism
Något levande. Bakterie, växt, djur eller svamp.
Konstgödsel
Gödsel (extra näringsämnen till jorden) som är tillverkad i en fabrik.
pH
Visar om något är surt eller basiskt.
Neutralisera
När en bas blandas med en syra och pH närmar sig 7.
Fossila bränslen
Icke förnybara bränslen som finns lagrade i jorden. Torv, kol olja och naturgas.
Försurning
När människan släpper ut ämnen som sänker pH-värdet i naturen.
Kalkning
Ett sätt att hjälpa försurade skogar och sjöar är att hälla ut kalk som neutraliserar det sura.
Global uppvärmning
När utsläppen av växthusgaser leder till temperaturökning på jorden.
Växthusgas
En gas som ger ökar den naturliga växthuseffekten. t.ex. koldioxid, vattenånga, metan m.m.
Förstärkt växthuseffekt
När utsläpp av växthusgaser förstärker den normala växthuseffekten.
OTHER SETS BY THIS CREATOR