Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Air Traffic Control

légiirányítás

ground control

gurító irányítás

tower control

torony irányítás

cause

okoz

runway

kifutópálya, leszállópálya

incursion

hirtelen behatolás

miscommunication

félre tájékoztatás

report

jelentés

investigation

vizsgálat, nyomozás

safety

biztonság

maintenance

szerviz, karbantartás

truck

fuvarkocsi, targonca, teherautó

request

kérés

receive

kap

clearance

engedély, felszállási/leszállási engedély

accent

akcentus

message

üzenet

realize

ráébred, rájön vmire

recent

nem régi, újabb keletű

factor

tényező

operational

működési, műveleti

error

hiba, tévedés

misunderstanding

félreértés

incorrect

nem megfelelő

readback

visszaolvasás

failure

hiba,kudarc

recognize

felismer

confuse

összekever

increase

növel

communication breakdown

kommunikációs csőd

complexity

bonyolultság, összetettség

contain

tartalmaz

separate

különálló, független

opportunity

alkalom, lehetőség

give way to

utat adni

inbound

beérkező

outbound

kimenő, kifelé irányuló

intersection

csomópont, útkereszteződés

departure

indulás

via

keresztül

outer

külső

inner

belső

lack

hiány

fluency

folyékonyság, gördülékenység, tárgyalóképesség

confusion

zűrzavar, összetévesztés, összevisszaság

mispronunciation

helytelen kiejtés

dangerous

veszélyes

inappropriate

nem megfelelő, nem helyes

appropriate

megfelelő, helyes

plain

egyenes, világos, sima

quickly

gyorsan

recommendation

ajánlás, javaslat

improvement

fejlesztés, javítás, tökéletesítés

individual

egyén, egyes

pause

szünet

include

magában foglal, tartalmaz

aircraft

repülőgép

identification

azonosítás

instruction

utasítás

incident

eset, incidens

additional

további

add to

hozzáadni, hozzátenni

describe

leír, jellemez

article

cikk

avoid

elkerül, kitér vmi elől

outside

kívül

inside

belül

employer

munkaadó

employee

alkalmazott

statement

állítás

impossible

lehetetlen

traffic

forgalom

R/T phraseology

rádiókommunikációval kapcsolatos kifejezések

speed

gyorsaság

simultaneously

egyidejűleg, egyszerre

digest

megemészt, megért

one before the last

utolsó előtti

collide

összeütközni

collision

öszeütközés

strict

szigorú

few

kevés, néhány

discipline

fegyelem

disciplined

fegyelmezett

unique

egyedülálló, páratlan, különleges

pay attention to

figyel vmire

all over the world

világszerte

enough

elég, elegendő

exactly

pontosan

regional accent

helyi akcentus

budget airline

fapados

accepted

elfogadott

personell

személyzet

It depends on

Függ vmitől

determine

meghatároz

approach

közeledni vmihez

en route to

úton vhova

confusing

zavarbaejtő

vacate

elhagy, kiürít

straight ahead

egyenesen előre

currently

jelenleg

intersection

csomópont, metszéspont

facing

szemben

accurately

pontosan, precízen

expect

vár, elvár

head towards

halad, megy vmi felé

wait for your turn

várni a sorodra

It's my turn

Én következem

foreign

külföldi

abroad

külföld

scheduled flight

menetrendszerinti járat

authority

hatóság

feature

jellemző

customs

vám

hotspot

veszélyes hely

taxi circuit

gurulási kerület

taxiway

gurulóút

marginal weather

elfogadható időjárás

issue instruction

utasítást adni

apron

forgalmi előtér reptéren

layout

alaprajz, elrendezés

prevailing wind

uralkodó széljárás

average

átlagos

domestic

belföldi, hazai

reduce

csökkenteni

queue

várni a sorára

roll for take-off

felszálláshoz gyorsítani

touch down

földet érni, leszállni

taxi

gurulni

standard

szabvány

temporary

ideiglenes

permanent

állandó

depart

elindulni

acknowledge

elismerni, jóváhagyni

baggage handler

poggyászkezelő

trap

csapda

trap

csapdába ejteni vkit

cargo hold

raktér

thumbs up signal

OK jelzés (hüvelykujj)

although

bár, habár

though

bár, habár

ordeal

megpróbáltatás

fortunate

szerencsés

on board

fedélzeten

passenger

utas

bind,bound, bound

kötni, kötelezni

alert

riaszt

release

elengedni, kiengedni

occur

történni

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording