25 terms

Grundfysik 3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Grundämne
Naturens byggstenar. Det finns ungefär 115 olika.
Massa
Ett annat, mer vetenskapligt, ord för vikt.
Värmeutvidgning
Ämnen tar större plats om de värms och de tar mindre plats om de kyls av.
Bimetall
Två metaller som ligger mot varandra. Vid förändring av temperaturen expanderar metallerna olika mycket och metallbiten böjer sig.
Sluten krets
Innebär att strömmen kan gå minuspol till pluspol så att den kan driva elektriska apparater.
Värme
Atomernas rörelse. Ju varmare desto mer rör de sig.
Temperatur
Används för att mäta atomers rörelse.
Den absoluta nollpunkten
Det absolut lägsta temperaturen som går att få. Atomerna står still. 273,15 grader Celsius.
Fryspunkt
Den temperatur när ett ämne övergår från flytande form till fast form.
Kokpunkt
Den temperatur då ett ämne går från flytande form till gasform.
Termometer
Verktyg för att mäta temperatur.
Expandera
Något som expanderar är något som växer.
Ledning (att sprida värme)
Ett sätt hur värme sprids. Atomer i ett ämne med mycket rörelse puttar på sina grannar så de också rör sig mer. Vanligt i fast ämnen till exempel metaller.
Strömning (att sprida värme)
Ett sätt hur värme sprids. Strömning sker i luft eller vätskor. Varma delar blandas med kalla och jämnar ut temperaturen.
Strålning (att sprida värme)
Ett sätt hur värme sprids. Detta innebär att något värms upp på grund av ljus (fotoner).
Partikel
Något som är litet. Ett vetenskapligt ord för "liten grej".
Foton
En ljuspartikel. Är en slags energiform, ljusenergi. Allt som lyser avger dessa.
Meteorologi
Att studera vädret kallas meteorologi.
Meteorolog
En person som arbetar med att förutspå vädret.
Atmosfär
Ett 10 mil lager med luft mellan jordytan och rymden.
Luftfuktighet
Den halt vatten luften innehåller.
Nederbörd
Vatten som kommer från himlen. T.ex regn, snö, hagel.
Klimat
Klimat är väder över tidsperioder som kan sträcka sig hundratals år.
Lufttryck
Det tryck som orsakas av luftens massa.
Densitet
Hur kompakt ett ämne är. Hur tätt ämnets atomer sitter varandra. Räknas ut genom att ta vikten delat på volymen.