19 terms

Mekanik 2

STUDY
PLAY
Hastighet
Mäter hur snabbt ett föremål rör sig.
Likformig rörelse
Ett föremål som har lika stor hastighet hela tiden (konstant hastighet).
Olikformig rörelse
När hastigheten hos en föremål inte är lika stor hela tiden.
Medelhastighet
Den genomsnittliga hastighet när under en sträcka.
Acceleration
När ett föremål hela tiden (konstant) ökar sin hastighet.
Retardation
När ett föremål bromsar in. Motsatsen till acceleration.
Vakuum
Ett område som inte innehåller några partiklar.
Tyngdacceleration
Den avgör vilken hastighet föremål faller med mot jordens yta.
Gränshastighet
Den maximala hastighet ett föremål får vid fritt fall.
Fallhastighet
Den hastighet ett föremål har när det faller fritt.
Tyngdkraft
Den kraft som gör att stora himlakroppen påverkar varandra. Kallas också dragningskraft eller gravitation.
Resultant
En kraftpil som är resultatet av att du har adderat flera ursprungliga kraftpilar.
Kraft
Det är något som sätter föremål i rörelse, ändrar riktning på föremålets rörelse eller ändrar form på ett föremål.
Relativitetsteorin
En fysiskt teori som beskriver hur föremål rör sig och påverkar varandra i relation till varandra.
Centralrörelse
En rörelse då ett föremål som snurrar runt ett centrum.
Centrifugalkraft
Ingen kraft utan en effekt av tröghetslagen. Den känns när du svänger mycket i hög fart t. ex. i en karusell.
Centripetalkraft
När ett föremål snurrar runt finns alltid en kraft som är riktad inåt mot rörelsen centrum.
Tangent
En rät linje som tangerar (touchar) en kurva i en punkt.
Tröghet
Ett kortare ord för tröghetslagen. Innebär att ett föremål inte ändrar fart eller riktning om det inte påverkas av en kraft.
OTHER SETS BY THIS CREATOR