18 terms

Energikällor 1

STUDY
PLAY
Energikälla
Något där energi kan utvinnas och omvandlas till energislag som är enkla att använda för människor. T.ex. ett vattenfall.
Energibärare
Något som lagrar eller transporterar energi.
Flödande energikälla
En energikälla som är förnybar. Den tar inte slut.
Lagrad energikälla
En energikälla som kommer att ta slut. Kallas också icke förnybar energikälla.
Förnybar energikälla
En energikälla som inte tar slut. Kallas också för flödande energikälla.
Icke förnybar energikälla
En energikälla som kommer att ta slut. Kallas också lagrad energikälla. Exempel är kärnbränsle eller fossila bränslen.
Industralisering
Den stora förändring av samhället på 1700-talet då människor flyttade in till städer och började arbeta i fabriker. Nu krävdes mycket energi.
Skvaltkvarn
En typ av enkel kvarn som fanns på medeltiden.
Turbin
Ett modern vattenhjul som finns i de flesta kraftverk. Drivs ofta med ånga. Rörelsen omvandlas till elektricitet med hjälp av en generator.
Biobränsle
Ett bränsle som kommer från organisk material t.ex. från skogen.
Kraftverk
Ett ställe som producerar elektricitet.
Stamnät
Elnätet mellan kraftverket och distributionsnätet. Kan liknas med motorvägar för eltransport. Svenska staten ansvarar för dessa.
Distributionsnät
Den del av elnätet som går mellan hushållen och stamnätet. Delas upp i regionnät och lokalnät.
Transformatorstation
Ett ställe där det finns en transformator. Transformator ändrar spänningen.
Högspänningsel
El med hög spänning. Har ofta 110 000 Volt.
Elproducent
Ett företag (eller kommun) som producerar elektricitet. Det kan vara ett vattenkraftverk eller ett kärnkraftverk.
Elleverantör
Ett företag som hushållen köper el av och som ansvarar för att elektriciteten kommer fram till hushållen.
Förbrukning
Ett annat ord för "hur mycket som används".
OTHER SETS BY THIS CREATOR