24 terms

Ekologi 2

STUDY
PLAY
Konkurrens
En tävlan om naturens resurser mellan organismer inom en art eller mellan arter.
Avkomma
Ett biologiskt ord för barn.
Revir
Ett område som en hanne i en art försvarar mot andra hannar i arten.
Variation
Innebär att individer i en art är lite olika varandra.
Naturligt urval
De bäst anpassade individerna har störst chans att överleva och sprida sina gener.
Anpassning
Innebär att arten anpassar sig till sin omgivning så den har större chans att överleva.
Nisch
När en organism i naturen har specialiserat sig på något speciellt för att överleva lättare.
Humus
Jordlagret under förnan där olika djur och växtdelar finns mer mer nedbrytningen har gått längre.
Förna
Det översta lagret på marken av halvt förmultnade växter och annat organiskt material.
Brunjord
Jordtyp i lövskogar.
Podzol
Jordtyp i barrskogar.
Näringsfattig sjö
Sjöar med få arter, ofta klart vatten och lågt pH. Vanliga i barrskog och fjällområden.
Näringsrik sjö
Sjöar med många arter, ofta grumligt vatten och pH runt neutralt. Vanliga i jordbruksmarker. Lider ofta av övergödning.
pH-värde
Mäter surt eller basiskt.
Densitet
Ett ämnes täthet. Hur tungt det är i förhållande till volymen. Bly har högre densitet än fluffig bomull.
Biologisk mångfald
Att det finns stor variation inom arten, mellan arter och många naturtyper.
Bräckt vatten
Vatten som är salt men inte så salt som i havet. Östersjön har denna typ av vatten.
Övergödning
När det kommit ut för mycket näringsämnen i naturen så växterna växer onormalt mycket.
Inavel
När två individer som är nära släkt skaffar barn.
Rödlistan
En lista som visar hotade arter i Sverige.
Invasiv art
När en främmande art invaderar ett ekosystem t.ex. kanadagås och mördarsnigel.
Monokultur
När enbart en slags växt odlas inom ett område.
Ekologiskt fotavtryck
Ett sätt att mäta hur mycket yta av naturen en person utnyttjar för att få de resurser (ekosystemstjänster) den behöver.
Ekosystemstjänst
De tjänster och produkter från naturen som gör att människor mår bra. Till exempel mat, virke, rent vatten.
OTHER SETS BY THIS CREATOR