Teoria spalania i pożaru - część 1

STUDY
PLAY
Utlenianie
EGZOTERMICZNA REAKCJA CHEMICZNA MATERIAŁU Z TLENEM. MOŻE ZACHODZIĆ W RÓŻNYCH TEMPERATURACH Z RÓŻNĄ SZYBKOŚCIĄ. W TEMPERATURACH WYŻSZYCH SZYBKOŚĆ UTLENIANIA WZRASTA. PRZYKŁADY; BUTWIENIE, SCHNIĘCIE FARBY, RDZEWIENIE
Spalanie
ZŁOŻONY PROCES FIZYKOCHEMICZNY PODCZAS KTÓREGO MATERIAŁ PALNY REAGUJE Z UTLENIACZEM WRAZ Z WYDZIELANIEM CIEPŁA I ŚWIATŁA.
Energia aktywacji
NAJMNIEJSZA ENERGIA JAKĄ MUSZĄ POSIADAĆ CZĄSTECZKI SUBSTRATÓW, BY W ZDERZENIA TYCH CZĄSTECZEK MOGŁA ZAJŚĆ REAKCJA CHEMICZNA.
IN. NAJMNIEJSZA WARTOŚĆ ENERGII SUBSTRATÓW ABY ZAPOCZĄTKOWAĆ REAKCJĘ MIĘDZY NIMI
Żarzenie
SPALANIE MATERIAŁU W FAZIE STAŁEJ BEZ PŁOMIENIA, LECZ Z EMISJĄ ŚWIATŁA ZE STREFY SPALANIA.
Jarzenie
"ŻARZENIE" WYTWORZONE BEZ SPALANIA LUB INNYCH CHEMICZNYCH REAKCJI NP. JARZENIE WYTWORZONE PRZEZ ELEKTRYCZNE OGRZEWANE WŁÓKNO WOLFRAMOWE NP. W ŻARÓWCE
Tlenie
POWOLNE SPALANIE MATERIAŁU BEZ EMISJI ŚWIATŁA WIDZIALNEGO CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ WYDZIELANIEM DYMU I WZROSTEM TEMPERATURY
Samozapalenie
ZJAWISKO ZAPALENIA SIĘ MATERIAŁU W WYNIKU JEGO SAMONAGRZEWANIA SIĘ (NP. PRZEZ PROCESY BIOLOGICZNE, REAKCJE CHEMICZNE, TARCIE). ENERGIA POCHODZI Z "WNĘTRZA" UKŁADU. ZACHODZI BEZ UDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO BODŹCA ENERGETYCZNEGO
Samozapłon
SAMODZIELNE (BEZ ZEWNĘTRZNEGO BODŹCA NP. PUNKTOWEGO BODŹCA TERMICZNEGO) ZAPALENIE SIĘ W CAŁEJ MASIE DANEJ SUBSTANCJI W WYNIKU OGRZANIA DO DANEJ TEMPERATURY.
Zapłon
ROZPOCZĘCIE PROCESU SPALANIA. POLEGA NA ZAPALENIU MIESZANINY PALNEJ PUNKTOWYM BODŹCEM ENERGETYCZNYM TYLKO W DANEJ OGRANICZONEJ PRZESTRZENI, DALEJ PŁOMIEŃ PRZEMIESZCZA SIĘ NA POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ MATERIAŁU.
Temperatura zapłonu
WARTOŚĆ DOTYCZY TYLKO CIECZY. TEMPERATURA W KTÓREJ ZACZYNAJĄ NAD CIECZĄ WYTWARZAĆ SIĘ PARY MOGĄCE ULEC ZAPALENIU POD WPŁYWEM JAKIEGOKOLWIEK BODŹCA ENERGETYCZNEGO. PRZYKŁADY: BENZYNA: - 6 STOPNI C, OLEJ NAPĘDOWY: 55 STOPNI C
Temperatura samozapłonu (zapalenia)
NAJNIŻSZA TEMPERATURA W KTÓREJ SUBSTANCJE PALNE W OBECNOŚCI POWIETRZA ULEGAJĄ SAMORZUTNEMU ZAPALENIU SIĘ: BEZ ZEWNĘTRZNEGO BODŹCA ENERGETYCZNEGO (DOTYCZY CIAŁ STAŁYCH I GAZÓW).
Temperatura samozapłonu gazów pożarowych
NAJNIŻSZA TEMPERATURA GAZÓW POŻAROWYCH W MIESZANINIE Z POWIETRZEM W KTÓREJ MOŻLIWY JEST ICH SAMOZAPŁON (ZAPALENIE)
Spalanie dyfuzyjne
TO TAKIE SPALANIE "NA BIEŻĄCO" SUBSTANCJI Z UTLENIACZEM. MIESZAJĄ SIĘ ONE W STREFIE SPALANIA, SZYBKOŚĆ ZALEŻY OD SZYBKOŚCI DYFUZJI UTLENIACZA DO STREFY SPALANIA CZYLI CIENKIEJ ZEWNĘTRZNEJ WARSTWY PŁOMIENIA. CHARAKTERYSTYCZNE DLA KLASYCZNEGO PŁOMIENIA/POŻARU.
Spalanie kinetyczne
WSTĘPNIE ZMIESZANY UTLENIACZ I PALIWO SPALAJĄ SIĘ. SZYBKOŚĆ SPALANIA ZALEŻY GŁÓWNIE OD SZYBKOŚCI REAKCJI CHEMICZNEJ MIĘDZY TLENEM I PALIWEM. PRZYKŁAD: PŁOMIEŃ Z PALNIKA KUCHENKI GAZOWEJ.
Spalanie niecałkowite
POWSTAŁE PRODUKTY SĄ W DALSZYM CIĄGU PALIWEM. NIE WSZYSTKIE SUBSTRATY BIORĄCE UDZIAŁ W PROCESIE SPALANIA ULEGŁY REAKCJI. PRZEBIEGA PRZY OGRANICZONYM DOPŁYWIE POWIETRZA. PRODUKTEM NIECAŁKOWITEGO SPALANIA JEST NP. TLENEK WĘGLA.
Spalanie całkowite
PRODUKTY NIE MAJĄ ZDOLNOŚCI DO DALSZEGO UTLENIENIA. CAŁA MASA SUBSTRATÓW PRZEREAGOWAŁA. PRODUKTAMI SPALANIA CAŁKOWITEGO SĄ NP. WODA, DWUTLENEK WĘGLA. SPALANIE CAŁKOWITE WYSTĘPUJE PRZY DOSTATECZNYM DOPŁYWIE POWIETRZA.
OTHER SETS BY THIS CREATOR