100 terms

Tigers Claw Martial Arts Counting

STUDY
PLAY
1
Ichi
2
Ni
3
San
4
Shi
5
Go
6
Roku
7
Shichi
8
Hachi
9
Ku
10
Ju
11
Ju-Ichi
12
Ju-Ni
13
Ju-San
14
Ju-Shi
15
Ju-Go
16
Roku
17
Ju-Shichi
18
Ju-Hachi
19
Ju-Ku
20
Ni-Ju
21
Ni-Ju-Ichi
22
Ni-Ju-Ni
23
Ni-Ju-San
24
Ni-Ju-Shi
25
Ni-Ju-Go
26
Ni-Ju-Roku
27
Ni-Ju-Shichi
28
Ni-Ju-Hachi
29
Ni-Ju-Ku
30
San-Ju
31
San-Ju-Ichi
32
San-Ju-Ni
33
San-Ju-San
34
San-Ju-Shi
35
San-Ju-Go
36
San-Ju-Roku
37
San-Ju-Shichi
38
San-Ju-Hachi
39
San-Ju-Ku
40
Shi-Ju
41
Shi-Ju-Ichi
42
Shi-Ju-Ni
43
Shi-Ju-San
44
Shi-Ju-Shi
45
Shi-Ju-Go
46
Shi-Ju-Roku
47
Shi-Ju-Shichi
48
Shi-Ju-Hachi
49
Shi-Ju-Ku
50
Go-Ju
51
Go-Ju-Ichi
52
Go-Ju-Ni
53
Go-Ju-San
54
Go-Ju-Shi
55
Go-Ju-Go
56
Go-Ju-Roku
57
Go-Ju-Shichi
58
Go-Ju-Hachi
59
Go-Ju-Ku
60
Roku-Ju
61
Roku-Ju-Ichi
62
Roku-Ju-Ni
63
Roku-Ju-San
64
Roku-Ju-Shi
65
Roku-Ju-Go
66
Roku-Ju-Roku
67
Roku-Ju-Shichi
68
Roku-Ju-Hachi
69
Roku-Ju-Ku
70
Shichi-Ju
71
Shichi-Ju-Ichi
72
Shichi-Ju-Ni
73
Shichi-Ju-San
74
Shichi-Ju-Shi
75
Shichi-Ju-Go
76
Shichi-Ju-Roku
77
Shichi-Ju-Shichi
78
Shichi-Ju-Hachi
79
Shichi-Ju-Ku
80
Hachi-Ju
81
Hachi-Ju-Ichi
82
Hachi-Ju-Ni
83
Hachi-Ju-San
84
Hachi-Ju-Shi
85
Hachi-Ju-Go
86
Hachi-Ju-Roku
87
Hachi-Ju-Shichi
88
Hachi-Ju-Hachi
89
Hachi-Ju-Ku
90
Ku-Ju
91
Ku-Ju-Ichi
92
Ku-Ju-Ni
93
Ku-Ju-San
94
Ku-Ju-Shi
95
Ku-Ju-Go
96
Ku-Ju-Roku
97
Ku-Ju-Shichi
98
Ku-Ju-Hachi
99
Ku-Ju-Ku
100
Ju-Ju
YOU MIGHT ALSO LIKE...