15 terms

Befolkning

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

nativitet
födelsetal: antalet levande födda barn per 1000 invånare och år.
mortalitet
dödlighet, dödstal: antalet döda per 1000 invånare per år.
migration
förflyttning av människor från en plats till en annan.
urbanisering
inflyttning till staden.
befolkningspyramid
ett diagram som används för att visa en befolknings sammansättning när det gäller ålder och kön.
befolkningstäthet
invånare per kvadratkilometer. mått på hur många människor som bor i ett område t.ex. ett land
folkmängd
antalet invånare i ett område t.ex. ett land, en stad
demografi
befolkningslära, är vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek och sammansättning.
medellivslängd
är den genomsnittliga ålder som en människa vid födseln beräknas uppnå, räknat på en bestämd grupp. t.ex. ett land
spädbarnsdödlighet
mått antalet barn som dör innan de fyllt ett år
per capita
per person (individ, medborgare)
BNP
BruttoNationalProdukt är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år.
BNP per capita
Landets totala BNP fördelat på antalet invånare i landet
Glesbygd
Glesbygd är ett stort område där det inte lever så många människor. Glesbygd kan utgöras av villabebyggelse, landsbygd, skogsmark eller ödemark.
Tätort
En tätort är ett tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.