17 terms

NO - Vad allt är uppbyggt av

STUDY
PLAY
Atom
Bygger upp all materia, allt som har massa och kan vägas.
Molekyl
Ämne som består av ett eller flera grundämnen.
Kemisk förening
Ämne som består av två eller flera grundämnen.
Elektron
Kretsar runt atomkärnan och är negativt laddad.
Neutron
Finns i atomkärnan och är neutralt laddad.
Proton
Finns i atomkärnan och är positivt laddad.
Grundämne
Ämnen som bara innehåller en sorts atomer bildar detta.
Avdunstning
Fasövergång från flytande form till gasform
Smältning
Fasövergång från fast form till flytande form.
Stelning
Fasövergång från flytande form till fast form.
Kondensering
Fasövergång från gasform till flytande form.
Densitet
Vad en kubikmeter av ett ämne har för massa, kallas även volymmassa (enhet kg/m^3).
Råolja
Plast framställs ur en råvara som man hittar långt ner under marken eller havsbotten.
Träd
Papper framställs ur en råvara som växer ovan jord.
Sand
Detta tillsammans med kalk och olika salter hettas upp och bildar glas.
Malm
Råvaran till alla metaller bryts ut ur gruvor och kallas övergripande för detta.
Kretslopp
Allt på vår jord ingår i olika sådana. Ett exempel är att ta tillvara på matrester och via förbränning kan detta bli bränsle för att driva en bil, kallas för biogas. Koldioxiden och vattnet går ut i luften och kan så småningom tas upp av ett träd igen genom fotosyntesen.
OTHER SETS BY THIS CREATOR