17 terms

Hållbar utveckling

STUDY
PLAY
Hållbar utveckling
Att vara sparsam med jordens resurser och tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov.
Växthuseffekten
Runt jorden finns atmosfären som består av flera olika gaser. Vissa av gaserna, t.ex. metan och koldioxid är så kallade växthusgaser. De gör att värmestrålningen stannar kvar i atmosfären, som ett täcke som håller jorden varm.
Atmosfären
Det lager av gaser som finns mellan jordytan och världsrymden.
Klimatförändring
Att klimatet ändras.
Global uppvärmning
Ökning av medeltemperaturen på jordens yta.
Koldioxidutsläpp
När vi använder fossila bränslen som bensin, diesel, olja, naturgas och kol när vi förflyttar oss med bilar, bussar och flygplan, när vi använder el och när vi värmer våra hus orsakar vi utsläpp av koldioxid (CO2). Med mer koldioxid i atmosfären hålls mer värme kvar, vilket gör att jorden värms upp mer och mer.
Förnybara energikällor
Solenergi, vindenergi, vattenkraft är förnybara energikällor som ständigt fylls på genom solens strålar.
Naturresurs
Någonting vi kan ta ur vår naturliga omgivning och använda, t.ex. luft, vatten och material som finns nere i marken.
Fossila bränslen
Fossila bränslen bildades för många miljoner sedan, när växter och djur på jorden dog och deras rester började brytas ner. Kol, olja och naturgas är fossila bränslen.
Ekonomisk hållbarhet
Ekonomin ska inte bli bättre på bekostnad av miljön och människors livsvillkor.
Ekologisk hållbarhet
Kommande generationer ska kunna leva i en ren och giftfri miljö med ren luft och rent vatten. Att använda naturens resurser med eftertanke.
Social hållbarhet
När människors rättigheter tillgodoses. Människor ska ha en ha en hygglig standard och fördelningen av tillgångar ska vara någorlunda rättvis.
Levnadsvillkor
De villkor och omständigheter som vi lever under. De bestämmer bland annat hur vår ekonomi ser ut, hur vi bor, hur vi mår och vad vi arbetar med.
Ekologiskt fotavtryck
Ett sätt att mäta hur mycket människor påverkar miljön genom sitt sätt att leva. Ekologiskt fotavtryck mäter hur stor landyta som krävs för att framställa mat, energi, transporter och bostäder.
BNP per capita
Ett mått på den ekonomiska aktiviteten i ett land, används som ett mått på hur rikt ett land är.
HDI
En sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP. Används för att jämföra hur rika olika länder är, på samma sätt som bruttonationalprodukt (BNP).
Välfärd
Då alla i ett samhälle har det bra; trygghet och tillgång till exempelvis skola, vård och kollektivtrafik.
OTHER SETS BY THIS CREATOR