Only $35.99/year

Terms in this set (579)

Beskriv din yrsel. Vertigo, en illusion av rörelse, skulle tala för vestibulär eller otogen orsak; presynkope, en känsla av att svimma, skulle tala för kardiovaskulär orsak; ostadighet skulle tala för neurologisk orsak och okarakteristisk yrsel skulle tala för psykogen yrsel.

Hur länge har du varit yr? Upprepade spontana yrselepisoder kortare än en minut är oftast ospecifika, men en så stor del som 60 procent av patienter med hjärnstamsstroke har upplevt korta attacker med yrsel under veckorna före stroken. Sekund- till minutlånga yrselattacker efter lägesändring talar starkt för godartad lägesyrsel. Yrselattackerna vid Ménières sjukdom varar sällan längre än sex timmar. Migränyrsel har ofta en duration på 12-24 timmar och är inte alltid åtföljd av huvudvärk. Kon- tinuerlig kraftig yrsel som varar flera dagar och långsamt minskar i intensitet är typisk för vestibularisneurit och cerebellär infarkt.

Är du yr just nu? Om patienten svarar ja på denna fråga inne- bär det att de eventuella avvikande fynd man finner vid den kliniska undersökningen avspeglar orsaken till patientens yr- sel. En patient som klagar över pågående kraftig yrsel men som inte har någon spontannystagmus och som klarar Rom- bergs prov har med största sannolikhet inte någon akut peri- fer eller central vestibulär störning.

Är det något som utlöser eller förvärrar din yrsel? Den viktigas- te anamnestiska uppgiften är om yrseln tydligt utlöses eller förvärras av lägesändringar. Detta talar starkt för godartad lägesyrsel.

Har du ont någonstans? Akut debuterande yrsel kombinerad med smärta är varningstecken på att ett potentiellt allvarligt tillstånd ligger bakom. Yrsel och bröstsmärta kan vara tecken på hjärtinfarkt eller aortadissektion.

Har du hörselnedsättning eller tinnitus? Akut yrsel kombinerad med ensidig hörselnedsättning och tinnitus talar för att orsaken sitter i örat, tex Ménières sjukdom.

Har du några andra symtom? Fråga efter känselstörningar, förlamningar, dubbelseende, sväljningssvårigheter, svårighet att hitta ord mfl neurologiska fokalsymtom.

Har du andra sjukdomar? Röker du? Tar du några mediciner?