Try the fastest way to create flashcards

HSM

Get a hint
Vad är en kostnadsnyttoanalys?
Click the card to flip 👆
1 / 579
1 / 579
Terms in this set (579)
Man jämför kostnad per QALY. Frågan som sedan ställs är "Hur mycket mer är man villig att betala per QALY?".
Först sorterar man alla interventioner efter ökande kostnader. I nästa steg beräknar man stegvis ytterligare kostnader och effekter i den alternativa interventionen jämfört med närmast föregående (näst dyraste jämfört med den du räknar ICER för) intervention.
En QALY (quality-adjusted life year) = 1 år med full hälsa. Består av 5 dimensioner: rörlighet, hygien, aktiviteter, smärta och oro/ nedstämdhet.

Kvalitetsjusterade levnadsår. Ett sammansatt mått av effekt på livskvalitet och överlevnad. Överlevnad mäts i vunna levnadsår. Livskvaliteten mäts på skala mellan 0 och 1:
0 = Död
1 = Full hälsa
QALYs = År × Livskvalitet
Direkta kostnader är förenade med ett hälso- och sjukvårdsperspektiv: t.ex. arbetstid för sjukvårdspersonal, läkemedel, medicinsk service, resekostnader för patienten, m.m., Både direkta och indirekta kostnader är förenade med ett samhällsperspektiv.
Exempel på indirekta kostnader är förlorad arbetstid (produktionsbortfall, eller framtida hälso- och sjukvårdskostnader.
Hur förhåller sig oddskvoten (OR) till relativ risk (RR) från samma observationer? Om OR är 1 är RR också 1. I alla andra fall medför den matematiska skillnaden mellan odds och risk att OR och RR skiljer sig åt. Vid alla OR som är mindre än 1 är motsvarande RR-tal högre. Om kontrollindivider valts så att de speglar populationen som gav upphov till fallen kan oddskvoten tolkas som den incidenskvot som en kohortstudie baserad på motsvarande studiebas skulle ha uppvisat, dvs som en "Relativ Risk".
We may already note that if the disease is rare, then OR ≈ RR. Indeed, for a rare disease, we will have De<<He so De+He≈He. In other words, for the exposed population, the risk of developing the disease is approximately equal to the odds.
Hazard ratios differ from relative risks and odds ratios in that RRs and ORs are cumulative over an entire study, using a defined endpoint, while HRs represent instantaneous risk over the study time period, or some subset thereof. Hazard ratios suffer somewhat less from selection bias with respect to the endpoints chosen and can indicate risks that happen before the endpoint.
Ett beräknat intervall som anger inom vilka gränser ett sant värde, t.ex. HR, ligger med en viss sannolikhet, t.ex. 95 % sannolikhet.

Ett talintervall som med viss angiven sannolikhet innefattar det sanna värdet av till exempel ett medeltal eller en oddskvot.

Konfidensintervallet innehåller alla tänkbara värden som inte kan förkastas på grundval av föreliggande data. Vanligen anges övre och nedre gränsen för ett konfidensintervall som har 95 procents sannolikhet. Ger precisionen och hur slumpen ev spelar in.
En av de mest uppenbara svårigheter med konfidensintervall ligger i hur man tolkar det som konfidensuttalandet säger. Exempelvis, ett 95 % konfidensintervall för en andel innebär inte att sannolikheten för att populationsandelens värde ska ligga innanför det givna konfidensintervallet är lika med 0,95. 95 % konfidens refererar istället till den förväntade andelen av ett sådant intervall som innehåller populationsvärdet, om man fler gånger tog slumpmässiga stickprov av samma storlek från samma population under identiska villkor.