Kanapka językowa #3: Dlaczego Niemcy są tak bogatym krajem? (WHOLE)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

nevertheless
niemniej jednak
an ultimate factory
najlepsza fabryka
to lead the charge
dokładać wysiłków
People's Republic of China
Chińska Republika ludowa
a bunch of microchips
masa mikrochipów
to tilt
przechylać
to rotate
obracać
to assemble
składać (montować)
labour cost
koszt pracy
an industrial powerhouse
przemysłowa potęga
no friend of...
nie być przyjaznym w stosunku do
political creed
przekonania polityczne
a safety net
poduszka bezpieczeństwa (dosł. siatka)
to secure prosperity
zapewnić dobrobyt
a trade union
związek zawodowy
to devalue a currency
zdewaluował walutę
all of a sudden
nagle
therefore
zatem
to support a theory
dostarczać dowodów na prawdziwość teorii
to do the exact opposite
zrobić dokładnie na odwrót
to rent a facility
wynajmować obiekt/budynek
to calculate the cost reliably
obliczyć rzetelnie koszt
a state-of-the-art technology
supernowoczesna technologia
rubber soles
gumowe podeszwy
PVC
polichlorek winylu
an admiring glance
spojrzenie pełne zachwytu
to adopt the euro
przyjąć (walutę) euro
to be competitive
być nastawionym na konkurencję / być konkurencyjnym
to dig into (a topic)
wgryźć się w (temat)
vocational training
wykształcenie zawodowe
a shareholder representative
przedstawiciel udziałowców
to participate
uczestniczyć
to launch a new product
wprowadzić na rynek nowy produkt
to implement a policy
wcielić w życie politykę
to check out a channel
obczaić kanał (np. na YouTube)
you heard that right
dobrze słyszałeś
goods
dobra
entirely true
całkowicie prawdziwy
abroad
zagranicą
one in every ten products
1 na 10 produktów
15 times smaller
15 razy mniejszy
way more
znacznie więcej
to consider
rozważać
in order words
innymi słowy
a salary
pensja
a path
ścieżka
a mixture
mieszanka
a currency
waluta
to be equal to
być równym
staff
personel
shoe manufacturing
produkcja butów
to innovate
wprowadzać innowacje
small and medium-sized companies -małe i średnie przedsiębiorstwa
...
a plumber
hydraulik
an arrangement
rozmieszczenie
a workshop
warsztat
to remain in a company
pozostać w firmie
a key piece of the system
główna część systemu
labour laws
prawo pracy
a minimum wage
płaca minimalna
a setup
ustawienie
to fire (employees)
wylać (pracownika)
to collaborate
współpracować
average wage
średnia płaca
to benefit from
czerpać zyski z
brand new
całkowicie nowy