10 terms

food bank-2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

可以捐的食物
kě yi juān de shí wù ( food to donate)
大米
dà mǐ ( rice)
面条
miàn tiáo ( noodle)
yóu ( oil)
罐头
guàn tou ( canned food)
饼干
bǐng gān ( biscuit)
调料
tiáo liào ( seasoning)
饮料
yǐn liào ( beverage)
jiàng ( spread)
táng ( sugar)
OTHER SETS BY THIS CREATOR