Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

under vilken tid pågick medeltiden i europa

ca 500-1500

hur många år efter jesus tid började medeltiden

ca 500 år

när började medeltiden i norden

ca 1000år efter kr

vad vad det som fick norden att gå in i medeltiden

nordens kristnade

vem styrde i Frankerriket

Karl den Store

vad brukade europas städer tävla om

att bygga de största katedralerna

vad var den främsta anledningen till att frankerriket föll samman

attacker främst från araber,vikingar,

vad var arabernas såkallade heliga krig

att ta tillbaks Jerusalem från dom kristna

vad hände som gjorde europa försvagat på 1300-talet

klimatet blev kallare och skördarna minskade

vad var det värsta som hände på 1300-talet

digerdöden(pesten)svarta döden

vilken utövade största makten över vanliga människor

kyrkan(om du inte följe kyrkans regler hamnade man i det brinnade helvetet)

vilka var kyrkans beskyddare

kungarna

vilka krönte kungarna

påven och biskoparna

vad skulle de stora katedralerna visa

Guds storhet

vilka levde i Klostren

munkar och nunnor

vilka bevarde grekernas och romarnas kunskapsskatter

klostren

när dog Muhammed

632e.kr

vad är en nomad

en boskapskötare som fjyttar runt hela tiden

vilka var dom arabiska nomadernas rid-och lastdjur

dromedaler,kameler och hästar

vem grundade religonen Islam

Muhammed

varför startade Muhammeds efterföljare ett heligt krig

för att sprida Islam

vad kallas den som bekänner sig till Islam

muslim

hur lyder den muslimska trosbekännelsen

Gud(Allah) är en och Muhammed är hans profet

vilken är muslimernas heliga text

koranen

vem hjälpte Allah att diktera texten för Muhammed

ängeln Mikael

vad kan vi tacka araberna för

siffrorna,schack,gitaren

Hajji

kallas den som vallfärdat till mecka

Islam betyder

lydnad

Kaba

muslimernas främsta helegdom i Mecka med den heliga svarta stenen

Kalif

kung

Mecka

vallfärdsort för muslimerna,helig stad

Medina

Muhammeds födelsestad

Ramadan

fastemånad

nämn 5 arabiska ord vi har i svenskan idag

alkohol,amiral,fakir,hasch,karaff

vilka var vikingarna

nordiska bönder som gav sig ut på handels-och plundringståg

under hur länge varade vikinga tågen

ca 200 år

under vilka år varade vikingatågen

800-1000

hur försörjde sig vikingarna

plundring och handel

vilka varor sålde vikingarna (4)

pälsverk,honung,bärnsten,slavar

hur fick vikingarna betalt av araberna

i silvermynt

vad köpte vikingarna för sina silvermynt (3)

tyger,glas,vapen

vad kallade vikingarna ryssland

Gårdariket

vad kallade ryssarna vikingarna

ruser(som blev namnet Ryssland)

hur långt kom vkingarna österut

svarta havet,kaspiska havet,bysantintska riket(östrom idag turkiet)

hur långt kom vikingarna västerut

Irland,skottland,england,frankrike,amerika

vilka upptäckte island och grönland

norska vikingar(erik röde)

vad är Danelagen

när danska vikingar styrde england,Irland,Skottland

vad hande 1001

Leif Eriksson(erik rödes son upptäckte amerika)

vad kallade Vikingarna Amerika

vinland

var ligger Normandie

i Nordvästra frankrike mittemot england vid engelska kanalen

varför tillätt Normandie vikingara att de fick bosätta sig där

vikingarna lovade att sluta plundra och hjälpa till att försvara Normandie

vad betyder Nordmandie

nordman(normander)

vad hände år 1066

normandera erövrade England

vad hände när saxer och normander hade blandats

dom blev engelsmän och började prata engelska

när kristnades england och norra tyskland

på 600-talet

när började norden kristnas på allvar

i början av 1000-talet

vad hände om en germansk kung gick över till kristendomen

han tvingade sitt folk att kristnas

vad gjorde påven för att så många som möjligt skulle kristnas

han skickade ut missionärer

vad betydde det att Påven krönte en kung

kungen skyddades av gud

vad bestod frankerriket av för områden

frankrike,tyskland och halva italien

vad lovade karl den Store påven

att skydda Kristendomen mot alla yttre hot,tex vikingarna och araberna

vem ledde Normaderna vid invasionen av england

Vilhelm Erövraren

vad och när stod det avgörande slaget

vid Hastings 1066

vad är Bayeux-tapeten

ett 70 meter långt linnetyg som sägs skildra invasionen av england

var i från styrde Karl den Store

den tyska stade Aachen

hur styrde karl den store sitt rike

genom ämbetsmän

vad önskade sig karl den Store sig mest

att återuppliva den antika romerska kulturen

säg ett kuriosa no Karl den Store

han kunde inte skriva

vilket år krönte påven Karl den Store

år 800

vad hände efter karl den Stores död år 814

Frankerriket splittredes i 3 delar.som blev början till länderna frankrike,tyskland och italien

vad innebar det när de tysk-romerska kejsarna införde ett nytt sätt att styra

de delade ut län,stora landområden till Furstar(nya adeln)

vad var en Vasall

en länsherre som svurit trohets ed till kungen

vad var en vasall uppgifter

sköta förvaret av sitt område samt ta upp skatt

vem skulle vara folk andlige ledare

påven

vem skulle vara folks världslige ledare

kejsaren

hyr styrde Påven från Rom hela europas kyrkor

genom biskopar som styrde sina präster

vilket var kyrkans språk och alla lärdas språk

latin

var talas latin idag

är utdött,men används inom medicin,biologi

vad var mässen

gudstjänsten-prästerna sjöng och talade latin

vem var Patriaken

den bysantinka riketskristna ledare

vad hände år 1054

den kristna världen delades i öst och väst

vem ledde den grekisk-ortodoxa kyrkan

patriarken i Konsatinopel

vem ledde den romersk-katolska kyrkan

Påven i Rom

vad var en klosterordern

en sorts religös förening(klubb)

vilka byggneder brukade finnas på ett kloster(6)

klosterkyrka,matsal,sovsalar,bibliotek,stallar,verkstäder

vad fanns runt klostrerna

åkrar

vad kunde klostren mer fungera som

skola,sjukhus,hotell

vad kallades ett nunneklosters föreståndare

Abeddissa

vad kallades ett munkklosters föreståndare

abbott

vad var det första du måste göra om du vill bli munk eller nunna

göra en prövotid som novis

vad var ett klosterlöfte (4st)

följa klostrets regler,du lovad att leva kyskt,fattigdom,bön,arbete

vad var korståg

kristnas heliga krig för att befria jerusalem från Turkara(Islam)

vem startade korstågen

påven Urban 11

vad var en Korsriddare

en riddare som deltog i korstågen

hur länge pågick korstågen

200 år

hur länge lyckades de kristna hålla jerusalem

ca 100 år

vad var barnkorståget

påvens folk samlade ihop fattiga barn och skickade dom mot jerusalem.dom kom aldrig fram

hur uppkom feodalism

medeltida länsväsendet .kunge delade ut län till furstar som beskattade länet men och förvarade det.Fursten hade svurit en ed till kungen

vad avr en vasall

en länsherre utsedd av kungen,nästan alltid adel

under vilka år varade Högmedeltiden i Europ

1100-1300

vilket var det sista landet i europa som förbjöd slaveriet

sverige

vilket år förbjöds slaveriet i Sverige

1335

vilka är dom fyra stånden

adel,präster,borgare,bönder

vilka var adeln

kungens riddare som ständigt var stridsbereda

vad hade kungen gett adeln för förmån

de var skattebefriade

vilken var den viktigaste försvarsanläggningen för en adelsman

hans borg där hans familj bodde

vad är sakramente

de religiösa reglerna

vem rådde prästerna under

en biskop

vilka uppgifter hade prästerna (3)

1,gudstjänsterna.2,vården av heliga föremål i kyrkan,3,han skulle kontrollera att folket i hans församlingen följde kyrkans sakramente

vad är en församling

området runt en kyrka som prästen ansvarar över

vilka var borgarna

de som bodde i städerna

vad jobbade borgarna med

dom var köpmänn och hantverkare

vilken var den viktigaste näringen under medeltiden

jordbruket

vilken näring sysselsatte flest människor

jordbruket

vad var det skilde bönderna i frankrike och norden åt

i norden ägde böndera sin mark,medan i frankrike ägde adeln marken och bönderna arrenderade den(hyrde)

hur låg medeltiden bönders gårdar

i små byar med åkrar runt om

vad menas med livegen

bönderna fick inte flytta utan godsägarens tillstånd.där man engång var född måste man stanna

hur betalde bönderna sitt arrende till godsägarna

i natura(genom arbete) tex,dom byggde en kvarn åt godsägaren,sen fick dom betala hyra för att låna den

vilka betalde bönderna skatt till

kungen och prästerna

vad var såkallat tionde

var tionde gris skulle till prästen,vart tionde kilo smör också vidare

vad hade kungens fogdar för uppgift

att efter skörden samla in skatten

vad kunde böndernas skatt till kungen bestå av (5)

säd,honung,vin,grisar,kor,kalvar

många städer var gamla?

marknadsplatser

varför brukade kungarna anlägga städer

för att kontrollera handel och ta ut skatt i klingande mynt

vad brukade finnas runt städerna

en stadsmur

vilka brukade stå i stadsmurensportar

kungen eller furstens beväpnade män som drev in skatt på handeln

vad brukade vara viktigt vid torget i städerna,där kvinnorna samlades varje dag

brunnen

var brukade stadens marknad vara

på torget

vad är en estrad

en upphöjd plats(scen) på torget där gycklare och lekare brukade uppträdda

vad menas med frälse

befriade från skatt

vilka var frälse

adel och präster

vilken underhållning brukade det bjudas på torget

gycklare,lekare,björn i kedjor,brottslingar får öron eller händer avskurna

vad visade skyltarna som hängde i gränderna

hantverkarnas yrkesbutik tex,skräddare,bagare

vad kallades den förening som alla hantverkare inom samma yrke tillhörde

skrå

hur såg en hantverkares hus ut

flera våningar.i botten butiken,i resten av huset bor hans familj,hans gesäller och lärlingar

vad kontrollerade skråna

priser,löner,samt hur många hantverkare inom skrået som fick verka inom staden,samt att kvaliten på hantverksskickligheten var god

vad hete köpmännes motsvarighet till skråna

gillen

fick kvinnor bli hantverkare

nej

hur gick resan från lärling till mästare (7)

först lärling,sedan gesäll(gesällbrev),gesällvandring,mästerprov,mästerprov,mäster,arbeta

vad kallades gycklare och lekare

de kallades lösdrivare,dom hade ingen fast bostad och föraktades av alla.

ge ex på skrån (6)

skomakare,skräddare,vagnmakare,smeder,glasmästare,bagare

vilken var stadens regering

stadens råd

vilka satt i rådet

stadens rika köpmän

vem ledde stadens råd

en borgmästare

vilken makt hade stadens råd

bestämmer vilka lagar och regler som ska gälla för stadens invånare.dom dömer också tjuvar och mördare

var avrättades folk

på galgbacken strax utanför stadsmuren

vem avrättade brottslingaran

bödeln(,mäster,skarprättare)

vad kallades bödelns dräng

rackare(han hade också hand om renhållningen

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording