Językowa kanapka #4: Dlaczego Szwajcaria jest tak bogatym krajem? (WHOLE)

STUDY
PLAY
a fiscal haven
raj podatkowy
opacity
nieprzezroczystość
natural resources
zasoby naturalne
to compromise on
narażać na szwank
egalitarian
równościowy
a policy
polityka / prawo
decentralization
decentralizacja
to be made up by
składać się z
foreign policy
polityka zagraniczna
currency
waluta
an income tax
podatek dochodowy
to adjust
korygować / przystosowywać
a peculiarity
osobliwość
to compete with
rywalizować z
a head of government
prezes rady ministrów
to take turns
zmieniać się (np. grze)
to rotate
obracać się / zmieniać kolejno
a powerful person
wpływowa osoba
direct democracy
demokracja bezpośrednia
at a federal level
na poziomie federalnym
to amend a constitution
wprowadzać poprawki do konstytucji
to hold a referendum
organizować referendum
a polling station
lokal wyborczy
to put forward a policy
przedstawić projekt ustawy
basic income
dochód podstawowy
to decide on
decydować o
a turnout [in a referendum]
frekwencja
make no mistake
jest zgoła inaczej
to hold on
czekać
commerce
handel
to subsidize
dotować
to embrace [an approach]
przyjąć (podejście do)
an armed conflict
konflikt zbrojny
to rip something apart
rozerwać na strzępy
to repel an attack
odeprzeć atak
militia
milicja / pospolite ruszenie
military service
służba wojskowa
an entrepreneur
przedsiębiorca
income disparity
dysproporcje w dochodach
a start up
firma start up
to form a relationship
zawrzeć znajomość
to ponder (over something)
rozmyślać nad
ease of doing business
łatwość w prowadzeniu działalności gospodarczej
low taxation
niskie opodatkowanie
fairly simple
całkiem prosty
transparent
przejrzysty
fiscal residence
rezydencja podatkowa
to set up a company
założyć firmę
pharmaceuticals
firmy farmaceutyczne
in this regard
pod tym względem
OTHER SETS BY THIS CREATOR