35 terms

vocabulary list p.131

STUDY
PLAY
都both, all
dōu
dòu jiāng
豆 浆
soybean milk
对correct
duì
对 不 起 sorry
duì bù qǐ
duì shēn tǐ hěn hǎo
对 身 体 很 好
good for one's health
多many
duō
多 谢thanks a lot
duō xiè
二two
èr
二 十twenty
èr shí
二 十 一twenty-one
èr shí yī
fǎ guó
法 国
France
饭meal
fàn
fēi
fly
fèng
phoenix
gāo
tall, a surname
gāo xìng
高 兴
happy

song
哥 哥elder brother
gē gē
个M.W. for people
gè, ge
gōng chéng shī
工 程 师
engineer
gōng fū
功 夫
martial arts
狗dog
gǒu
guì xìng?
贵 姓?
What is your surname?
国country
guó
guǒ zhī
果 汁
fruit juice
verb + guò
VERB + 过
(indicating "experiences")
hái
also, in addition
hái kě yǐ
还 可 以
not bad
hái shì
还 是
or
hái zǐ
孩 子
child, children
hàn yǔ
汉 语
Chinese
hàn zì
汉 字
Chinese characters
好good
hǎo
hǎo bàng
好 棒
terrific
好 吃delicious
hǎo chī