Try the fastest way to create flashcards

HSM

Get a hint
Vad innebär "poverty-disease trap"?
Click the card to flip 👆
1 / 232
1 / 232
Terms in this set (232)
- Förstå, identifiera och åtgärda ogynnsamma sociala faktorer på individ/familjenivå.

- Anpassa vården (hälsofrämjande insatser, diagnos, behandling, rehab, sociala skyddsnät, etc) till individens social förutsättningar.

- Garantera vårdtillgång/resurser efter behov.

- Garantera bra lokalt utbud av vård - lokalisering och utformning efter behov och särskilda utmaningar för vårdtillgänglighet.

- Mera utåtriktad/uppsökande vård.
- Välfärdssystemet: Miljö + samhällsekonomiska strategier. Lagstiftning + institutioner som syftar till social trygghet, utb, hälsofrämjande, hjälp till behövande (sjukvård, socialtjänst, FK).

- Miljö: Arbetsmiljö/arbetslöshet, skolmiljö, boendemiljö, trafikmiljö, osv.

- Familjemiljö: Socialt stöd, socialt nätverk, trygghet, samspel, barns vuxenkontakter.

- Individegenskaper: Personlighet, begåvning, utb, yrke, inkomst, levnadsvanor (alkohol, rökning, matvanor, fysisk aktivitet, narkotika, sömnvanor, sex/samlevnad).

- Genom (arv), kön, ålder.
- Förbättra de vardagliga levnadsomständigheterna.

- Ta itu med skillnaderna i fördelning av makt, pengar och resurser.

- Mät och förstå problemet och bedöm åtgärdens inverkan.

Andra åtg: Hälsosamma platser, hälsosamma människor. Rättvist och skäligt arbete. Socialt skyddsnät genom livet. Universell hälso-sjukvård.
• 1. Delaktighet och inflytande i samhället.
• 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar.
• 3. Barns och ungas uppväxtvillkor.
• 4. Hälsa i arbetslivet.
• 5. Miljöer och produkter.
• 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
• 7. Skydd mot smittspridning.
• 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa.
• 9. Fysisk aktivitet.
• 10. Matvanor och livsmedel.
• 11. Tobak, alkohol, narkotika och dopning samt spel.
- Grundade på determinanter, demografiska faktorer (ex. CNI, care need index → socioekonomisk status) andelen utlandsfödda, sjukpensionärer etc.

- Grundad på sjukligheten (ex ACG, adjusted clinical groups (motsvarighet till DRG-systemet inom slutenvården). ACG är ett mått på hela befolkningens vårdtyngd. Man kan vikta för olika faktorer, till exempel ålder, tidigare diagnoser, kön.

- Vårdcentralens läge (längd från sjukhus, upptagningsområdets storlek), sjukdomsbörda, riskfaktorer.
Ekonomi: Att hushålla med gemensamma begränsade resurser. Behov och önskemål är oändliga.

Oikonomia: Förvaltning av hushållsresurser för att öka långtidsvärdet för alla dess medlemmar.

Ekonomiska problemet: Människans behov/önskemål är oändliga, medan samhällets/jordens resurser begränsade --> tvingas till val.

Alternativkostnad: Värdet av det man väljer bort.
Visar vad hälsorelaterade åtgärder gör för nytta. Jämför de relativa kostnaderna och hälsoeffekterna av 2/fler insatser med samma syfte.

Den åtgärd som ger den största nyttan i relation till insatt mängd resurser är den bästa (nyttomaximering).

Syfte: Beslutsunderlag för prioritering. Samhället bör sträva efter så mkt hälsa/nytta som möjligt för pengarna (utan hänsyn till vem/vilka som gynnas).