Scheduled maintenance: Saturday, March 6 from 3–4 PM PST
Only $2.99/month

Knowledge based- KNOWLEDGE concepts

Terms in this set (37)

Information and its flow can be accurately detected and counted (in bits, bytes, and baud rates) by simple electronic devices. (Thông tin và dòng chảy được tìm ra và có giá trị bởi các thiết bị electronic đơn giản)
2. Attention is more mysterious, a process that can occur only in a mind
3. Attention can ground an economy because it is a fundamental human desire and is intrinsically (về bản chất), unavoidably scarce (khan hiếm khó có thể tránh).
4. If you run an attention deficit (thâm hụt) too often or too long, there will eventually be serious psychological and organizational consequences
5. Before you can manage attention, you need to understand just how depleted (suy yếu, suy kiệt) these resources are for organizations and individuals
6. As with any other scarce and valuable resource, markets for attention exist both within and outside an organization. As with other markets, some people do a lot better than others in the attention markets.

Kinh tế sức chú ý là một cách tiếp cận quản lý thông tin coi sức chú ý của con người như một mặt hàng khan hiếm, áp dụng các lý thuyết kinh tế học để giải quyết các vấn đề trong quá trình quản lý thông tin. VD: Một cốc cafe mang nhãn hiệu A mặc dù có cùng hàm lượng cafein, cùng độ thơm ngon, với một cốc cafe B nhưng chưa chắc có giá trị bằng bởi sự quan tâm của con người đến hai cốc cafe này là khác nhau và thật khó có thể chuyển đổi được cho nhau.
Ngày nay kinh tế học sức chú ý chủ yếu quan tâm đến những vấn đề xuất phát từ khách hàng để ứng dụng vào quảng cáo.