chinese

STUDY
PLAY
ni3 you
hao3 good
你好
ni3 hao3 hello
nin2 you respectfully
zao3 morning
你早
ni3 zao3 good morning
您早
nin2 zao3 good morning respectfully
zai4 again
jian4 see
再 见
zai4 jian4 goodbye