Gaelic

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Aon
One
Dhà
Two
Trì
Three
Ceithir
Four
Còig
Five
Sia
Six
Seachd
Seven
Ochd
Eight
Naoi
Nine
Deich
Ten
An Gerdan
Fort William
Fàilte
Welcome
Inbhir Nis
Inverness
Halò
Hello
Ciamar a tha thu?
How are you?
Madainn mhath
Good morning
Tapadh leat
Thank you
Mar sin leat
Goodbye
Diluain
Monday
Diamàirt
Tuesday
Diciadain
Wednesday
Dairdaoin
Thursday
Dihaoine
Friday
Disathairne
Saturday
Didòmhnaich
Sunday
Dè an latha a tha e?
What day is it?
Aon deug
Eleven
Dà dheug or dhà dheug
Twelve
Trí deug
Thirteen
Ceither deug
Fourteen
Coíg deug
Fifteen
Tha gu math, tapadh leat
Fine, thanks
Cò às a tha sibh?
Where are you from?
Càit a bheil thu/sibh a ' dol?
Where are you going?
Dé n t-ainm a tha ort?
What's your name?
De 'n aois a the thu?
How old are you?
Alba
Scotland
Astràilia
Australia
Amaireaga
America
Alba Nuadh
Nova Scotia
Dùn Deagh
Dundee
Dùn Eideann
Edinburgh
Eirinn
Ireland
Glaschu
Glasgow
Obar Dheadhain
Aberdeen
Pàislig
Paisley
An Spàinnt
Spain
THIS SET IS OFTEN IN FOLDERS WITH...