14 terms

Mandarin Lesson 6 Phrases

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

yí ge rén
one/a person
liǎng ge rén
two people
yì tiáo gǒu
one/a dog
sān tiáo gǒu
three dogs
yì zhī bǐ
one/a pen
sì zhī bǐ
three pens
yì zháng zhǐ
one/a sheet of paper
yì běn shū
one/a book
yí ge jiějie
one/an older sister
yí ge gēge
one/a older brother
yì tiáo lū
one/a road
yì zhī bēizi
one/a cup, one/a glass
yì zhāng chuáng
one/a bed
yì běn zìdiǎn
one/a dictionary