10 terms

Celebrate New Year-3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

过年
guò nián ( celebrate New Year)
cóng ( from)
dào ( to)
公共假期
gōng gòng jià qī ( public holiday)
坐火车
zuò huǒ chē ( take the train)
坐飞机
zuò fēi jī ( take the plane)
回家
huí jiā ( go home)
很多人
hěn duō rén ( many people)
正月十五
zhēng yuè shí wǔ ( the 15th day of the first month)
元宵节
Yuán xiāo jié ( the Lantern Festival)
OTHER SETS BY THIS CREATOR