10 terms

Celebrate New Year-4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

我们
wǒ men ( we)
大扫除
dà sǎo chú ( clean the house)
去旧迎新
qù jiù yíng xīn ( get rid of the old and welcome the new year)
贴春联
tiē chūn lián ( put up red couplet)
剪春花
jiǎn chūn huā ( paper cutting)
mǎi ( buy)
新衣服
xīn yī fu ( new clothes)
jiǎn ( cut)
大人
dà rén ( grown-up)
向大人拜年
xiàng dà rén bài nián ( say good wishes to grown-ups)
OTHER SETS BY THIS CREATOR