37 terms

Contemporary Chinese Book 3, Lesson 1 (Jesstival)

STUDY
PLAY
红叶
hong2 ye4
red autumn leaves (maple leaf)
著名
zhu4 ming2
well-known
dang
dang4
to work as, use as
当做
dang4 zuo4
to treat as, regard as
shu qian
shu1 qian1
bookmark
nong
nong4
to do, manage
到处
dao4 chu4
everywhere
国旗
guo2 qi2
national flag
mei3
pretty, beautiful
nan guai
nan2 guai4
no wonder
zhi1
a particle, often used as possessive
枫叶之guo
feng1 ye4 zhi1 guo2
a country of maple leaves
xiang zheng
xiang4 zheng1
symbol; to symbolize
yi gong
yi2 gong4
altogether, in total
jiao
jiao3
corner, angle, point
cong lai
cong2 lai2
always, all along
typically followed by 不, making it "never"
wei yi
wei2 yi1
the only, sole
peng
peng3
to hold or carry in both hands
zhai
zhai1
to pick (flowers, apples)
xiang
xiang4
to resemble
xin
xin1
heart
shou
shou1
to accept, receive
感动
gang3 dong4
be moved; touched
liu
liu2
to flow, shed (tears)
yan lei
yan3 lei4
tears
xiao hua
xiao4 hua
joke; to laugh at, ridicule
xiao qi
xiao3 qi
stingy
she bu de
she3 bu de
to be grudge, be reluctant to
hua
hua1
(as a verb): to spend
ai qing
ai4 qing2
love, affection
表达
biao3 da4
to express, convey, voice
zhong yao
zhong4 yao4
important
ai4
love
ke
ke1
measure word for small/round things
ai xi
ai4 xi1
to cherish, treasure
生怕
sheng1 pa4
for fear that
xiang shan
Xiang1 shan1
Mt. Xiang