Medical Terminology Colors - Numbers

Medical Terminology for Colors and Numbers (0-9)
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

albus-
White
chloro-
Green
chromo-
Color
cirrhos-
Orange Yellow
cyano-
Blue
erythro-
red
leuko-
white
luteus
yellow
melano-
black
polio-
gray
porphyro-
purple
rhodo-
red
xantho-
yellow
nulli-
none
haplo-
single
mon-, mono-
one
bi-, di-, dipl-
two
tri-
three
quadri-, tetra
four
penta-
five
hex-, sex-
six
octo-, octa-
eight
nona-
nine
deci-
ten