98 terms

Engelska oregelbundna verb Sofia 1

STUDY
PLAY
Beat, beat, beaten
Slå, slog, slagit
Become, became, become
Bli, blev, blivit
Begin, began, begun
Börja, började, börjat
Bend, bent, bent
Böja, böjde, böjt
Bite, bit, bitten
Bita, bet, bitit
Blow, blew, blown
Blåsa, blåste, blåst
Break, broke, broken
Bryta, bröt, brutit
Bring, brought, brought
Medföra, medförde, medfört
Build, built, built
Bygga, byggde, byggt
Burn, burnt, burnt
Brinna, brann, brunnit
Burst, burst, burst
Brista, brast, brustit
Buy, bought, bought
Köpa, köpte, köpt
Catch, caught, caught
Fånga, fångade, fångat
Choose, chose, chosen
Välja, valde, valt
Come, came, come
Komma, kom, kommit
Cost, cost, cost
Kosta, kostade, kostat
Cut, cut, cut
Skära, skar, skurit
Deal, dealt, dealt
Tilldela, tilldelade, tilldelat
Dig, dug, dug
Gräva, grävde, grävt
Do, did, done
Göra, gjorde, gjort
Draw, drew, drawn
Rita, ritade, ritat
Dream, dreamt, dreamt
Drömma, drömde, drömt
Drink, drank, drunk
Dricka, drack, druckit
Drive, drove, driven
Köra, körde, kört
Eat, ate, eaten
Äta, åt, ätit
Fall, fell, fallen
Falla, föll, fallit
Feel, felt, felt
Känna, kände, känt
Fight, fought, fought
Slåss, slogs, slagits
Find, found, found
Hitta, hittade, hittat
Flee, fled, fled
Fly, flydde, flytt
Fly, flew, flown
Flyga, flög, flugit
Forget, forgot, forgotten
Glömma, glömde, glömt
Forgive, forgave, forgiven
Förlåta, förlät, förlåtit
Get, got, got
Få, fick, fått
Give, gave, given
Ge, gav, givit
Go, went, gone
Gå, gick, gått
Grow, grew, grown
Växa, växte, växt
Hang, hung, hung
Hänga, hängde, hängt
Hear, heard, heard
Höra, hörde, hört
Hide, hid, hidden
Gömma, gömde, gömt
Hit, hit, hit
Slå, träffa; slog, träffade; slagit, träffat
Hold, held, held
Hålla, höll, hållit
Hurt, hurt, hurt
Såra, sårade, sårat
Keep, kept, kept
Behålla, behöll, behållit
Know, knew, known
Veta, visste, vetat
Lay, laid, laid
Lägga, lade, lagt
Lead, led, led
Leda, ledde, lett
Lean, leant, leant
Luta, lutade, lutat
Learn, learnt, learnt
Lära, lärde, lärt
Leave, left, left
Lämna, lämnade, lämnat
Lend, lent, lent
Låna ut, lånade ut, lånat ut
Lie, lay, lain
Ligga, låg, legat
Light, lit, lit
Tända, tände, tänt
Lose, lost, lost
Förlora, förlorade, förlorat
Make, made, made
Skapa, skapade, skapat
Mean, meant, meant
Betyda, betydde, betytt
Meet, met, met
Träffa, träffade, träffat
Pay, paid, paid
Betala, betalade, betalat
Put, put, put
Lägga, ställa; lade, ställde; lagt, ställt
Read, read, read
Läsa, läste, läst
Ride, rode, ridden
Rida, red, ridit
Ring, rang, rung
Ringa, ringde, ringt
Rise, rose, risen
Stiga upp, steg upp, stigit upp
Run, ran, run
Springa, sprang, sprungit
Say, said, said
Säga, sade, sagt
See, saw, seen
Se, såg, sett
Sell, sold, sold
Sälja, sålde, sålt
Send, sent, sent
Skicka, skickade, skickat
Shake, shook, shaken
Skaka, skakade, skakat
Shine, shone, shone
Glänsa, glänste, glänst
Shoot, shot, shot
Skjuta, sköt, skutit
Show, showed, shown
Visa, visade, visat
Shut, shut, shut
Stänga, stängde, stängt
Sing, sang, sung
Sjunga, sjöng, sjungit
Sink, sank, sunk
Sjunka, sjönk, sjunkit
Sit, sat, sat
Sitta, satt, suttit
Sleep, slept, slept
Sova, sov, sovit
Smell, smelt, smelt
Lukta, luktade, luktat
Speak, spoke, spoken
Tala, talade, talat
Spend, spent, spent
Spendera
Spell, spelt, spelt
Stava, stavade, stavat
Spoil, spoilt, spoilt
Skämma bort, fördärva; skämde bort, fördärvade; skämt bort, fördärvat
Spread, spread, spread
Sprida, spred, spridit
Stand, stood, stood
Stå, stod, stått
Steal, stole, stolen
Stjäla, stal, stulit
Stick, stuck, stuck
Fastna, fastnade, fastnat
Strike, struck, struck
Slå till, slog till, slagit till
Swim, swam, swum
Simma, simmade, simmat
Take, took, taken
Ta, tog, tagit
Teach, taught, taught
Lära ut, lärde ut, lärt ut
Tear, tore, torn
Riva, slita; rev, slet; rivit, slitit
Tell, told, told
Berätta, berättade, berättat
Think, thought, thought
Tänka, tänkte, tänkt
Throw, threw, thrown
Kasta, kastade, kastat
Wake, woke, woken
Vakna, vaknade, vaknat
Wear, wore, worn
Ha på sig, hade på sig, haft på sig
Win, won, won
Vinna, vann, vunnit
Write, wrote, written
Skriva, skrev, skrivit