11 terms

三年级 第一课

红绿灯
STUDY
PLAY
电灯
(diàn dēng)
electric light
街道
(jiē dào)
street
宽窄
(kuān zhǎi)
width
交通
( jiāo tōng )
traffic
真忙
(zhēn máng)
very busy
往来
(wǎng lái)
dealings / contacts / to go back and forth
弟弟
(dì di)
younger brother
妹妹
(mèimei)
younger sister
拉手
(lāshǒu)
hold hand
停下
(tíng xià)
to stop
街道宽, 街道长,
街道交通真是忙。
好在有了红绿灯,
人来人往很通畅。

弟弟妹妹手拉手,
一起走到街道口。
看见红灯停一停,
看见绿灯往前走。
...